Новини от ОИЦ

Директори на училища, детски градини, представители на НПО, АУБ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие в проведената днес, информационна среща на ОИЦ – Благоевград, на която беше представена новата процедура на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) - Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

На 11 февруари 2020 г. екипът на Областен информационен център – Велико Търново, след отправена официална покана, се включи в провеждането на Първо регионално събитие за област Велико Търново на тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на НАТУРА 2000 в България“. Проявата бе част от национална кампания, в рамките на която ще се проведат 28 регионални събития, насочени към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво.

В рамките на одобрения проект „Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост” ще се ремонтира сградата на Дирекция „Социално подпомагане” в гр. Завет.

Проектът ще се реализира по Програма „Красива България”, мярка „Подобряване на обществената среда в населените места” на Министерството на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта е 218 156 лева, като съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 119 986 лева или 55% от общия бюджет на проекта.

Сградата на кметството в село Старо Оряхово, Община Долни чифлик, ще бъде санирана с европейски средства по проекта „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда - кметство с. Старо Оряхово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият му бюджет е 172 759 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

В Разградска област успешно са приключени 6 проекта по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестициите е 3 894 644 лева, от които собственото финансиране от страна на бенефициентите е 1 417 790 лева. След успешното приключване на проектите, реално изплатените средства възлизат на 2 466 872 лева.

До края на тази година трябва да приключи реализацията на проекта „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“. Той се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и е на обща стойност 1 365 210.56 лв. Бенефициент е Община Варна.

Община Варна обяви процедури за избор на изпълнител по проекта за реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна. Той се реализира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Стойността му е 7,1 млн. лв., от които 5,7 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 1,4 млн. лв. са осигурени от Фонда за градско развитие – Север.

Собственикът на исперихската фирма „Агротайм” ЕООД Иван Иванов бе отличен с наградата „Млад фермер” за 2019 г. на Фондация „Еврика”. Наградата си той получи на специална церемония в столицата.

Иван Иванов е трето поколение фермер. Семейната фирма „Агротайм” е създадена през 1992-ра. През годините дядото и бащата на сегашния собственик също са удостоявани с престижни награди, като са избирани и за „Агробизнесмен на България”.

Областният информационен център – Русе участва на 10 и 11 февруари 2020 г. в семинар, посветен на управлението на нематериалното културно  наследство и на гражданското участие в този процес. Домакин на събитието беше Регионалният исторически музей, а организатор – сдружение „Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“.

Над 710 деца и техните родители са преминали през Общностния център в Община Долни чифлик, който работи по проекта „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Бюджетът му е 380 214 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.