Новини от ОИЦ

Община Смолян има удоволствието да покани всички желаещи да присъстват на Церемония „Първа копка“ на обект Многофамилна жилищна сграда с административен адрес Блок „Китка“, ул. „Тракия“ № 35, гр. Смолян, който е включен в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01.

Местна инициативна група „Девня - Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка „Подкрепа на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 350 000 лева.    

Пунктът е пуснат в експлоатация от „Сортови семена” EАД, гр. Разград – бенефициент по проект „Обект за преработка на мляко - 250 литра/ден” по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът е 104 000 лева, от които 52 000 лева са безвъзмездна помощ, а останалата част е собствено участие на бенефициента.

„Сортови семена” EАД е производител на семена за посев и притежава животновъдна ферма за дребни преживни животни.

Заместник-областният управител Ширин Вели поздрави екипа на Областен информационен център - Шумен за инициираната онлайн кампания за представяне на актуални процедури за кандидатстване на бенефициенти от областта. Това стана по време на проведено днес онлайн информационно събитие, част от кампанията. Госпожа Вели, която се включи в събитието оцени високо работата на ОИЦ в тежката ситуация на пандемия, като поощри усилията на центъра дори и в COVID кризата да държи информирани потенциалните бенефициенти на европейски средства в областта.

Три Местни инициативни групи в област Ловеч предлагат актуални възможности за потенциални кандидати по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

МИГ Луковит – Роман е с три активни процедури в момента, насочени към потенциални бенефициенти със седалище за юридическото лице и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ Луковит-Роман (за област Ловеч - община Луковит).

Процедура BG06RDNP001-19.421 - МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата е насочена към:

Снимка от проект „Мемофиш“ на Българо-румънската търговско-промишлена палата беше отличена в конкурса за пощенски картички на Европейската комисия. Картичката ще бъде разпространявана в цяла Европа и е част от визуалните послания на кампанията #EUinmyRegion, която популяризира приноса на проектите с европейско финансиране за промяна на градовете и регионите.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 348 159, 83 лева.

Целта на процедурата е повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и средни фирми в общините Долни чифлик и Бяла.

В края на м.ноември Местна инициативна група Исперих ще обяви прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:

Експертите на Областния информационен център проведоха среща за представяне на насоките за кандидатстване по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания“ и на други възможности за колаборация на местно ниво.

В събитието взеха участие представители на неправителствения сектор, природен парк „Странджа“ и университет „Проф. д-р Асен Златаров“, работещи в областта на опазване на околната среда.

Над 1,3 млрд. лв. по всички европейски фондове са договорените средства за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до месец ноември 2020 г. 94% от тях, или 1 224 468 563, е размерът на безвъзмездната финансова помощ. Данните бяха изложени по време на онлайн пресконференция на Областен информационен център – Благоевград. Сумата е със 167 292 108 лв. повече в сравнение с последния отчетен период през месец юли тази година.