Новини от ОИЦ

Стартираха строително-монтажните работи по проекта „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Общият бюджет на проекта е 96 069,15 лв.

Близо100 потребители посетиха мобилния щанд на ОИЦ – Благоевград в първите два дни от информационната кампания за представяне на актуалните процедури по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони в областта.

Експертите бяха последователно в общините Кресна, Струмяни и Сатовча, където в рамките на 2 часа предоставяха информационни брошури и рекламни материали, разясняваха различните програми, процедури и мерки, отговаряха на въпроси и представяха дейността и функциите на Областния информационен център.

Кметът на община Кубрат Алкин Неби и неговият заместник Мирослав Йорданов провериха как се извършват строително-ремонтните дейности на ул. „Назъм Хикмет” в кубратския квартал „Дряново”. Дейностите се реализират в рамките на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет” в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон” – Етап 1 в с. Савин” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014 - 2020 г.

На 04.09.2020 г. (петък) ОИЦ–Кърджали проведе Ден на отворените врати. Гости на Центъра бяха студенти, селскостопански производители и животновъди, както и граждани с интерес към европейско финансиране на проектни идеи. Експертите на ОИЦ предоставиха информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на Оперативните програми и ПРСР. Младите хора бяха запознати с програмата „Еразъм+“, както и с техните права в ЕС и бъдещето на Кохезионната политика през периода 2021-2027 г.

За четвърта поредна година Община Русе организира Лятно училище, като част от проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ .

Розариумът в Морската градина във Варна беше възстановен по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 32 608 085, 43 лв. Бенефициент е Община Варна.

И последните две групи ученици от четвърта смяна на лятната ваканционна програма „Еколято 2020”, заедно с ръководителите си, се срещнаха с експертите на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

Младите хора се запознаха с дейностите и услугите, предоставяни от мрежата от Областни информационни центрове в България, както и с постигнатите резултати от приключили и изпълняващи се европроекти в областния град.

Приключиха част от дейностите по проект „Обучения и устойчива заетост в Морско око-92 ЕООД чрез местни инициативи”, финансиран с 141 620,76  лв., чрез Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево”.

След проведено обучение, 15 безработни и неактивни лица на възраст от 30 до 54 години придобиха нова или повишиха професионалната си квалификация. Шест лица се обучиха за професия „Готвач“, четирима за „Сервитьор - барман”, пет за „Работник в заведенията за хранене и развлечения” и трима за „Хлебар - сладкар“.

Ha 03.09.2020 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе работна среща на екипа на центъра с г-н Деян Дончев, регионален координатор за Великотърновска област на Национална селска мрежа (НСМ).

"Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Шумен" е наименованието на проект, който шуменската неправителствена организация СНЦ "Демократично Сдружение Искам да Знам" стартира с финансовата подкрепа на оперативна програма "Околна среда"(2014-2020).

Проектът е финансиран по дог. № BG16M1OP002-3.019-0023-C01. и е на обща стойност 69 475,93 лв.. 85% от средствата се предоставят като безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а 15% са национално съфинансиране.