Новини от ОИЦ

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе онлайн информационна среща със студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ към Лесотехнически университет – София. По време на информационната среща Горан Беремлийски – експерт „Логистика и информация“ в ОИЦ – София, очерта двата специфични приоритета на Програма за развитие на регионите 2021-2027: „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Участниците бяха  запознати и с успешно реализирани проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна се включи в информационен ден по обявената покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Събитието се проведе онлайн в платформата Zoom.

Екипът на Областен информационен център – София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе онлайн информационна среща със студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ на Лесотехническия университет (ЛТУ) – София. Целта на срещата е експертите на ОИЦ-София да запознаят студентите с потенциалните възможности за грантово финансиране на проекти в областта на околната среда по линия на новите програми в обхвата на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Започна изпълнението на проекта за ново улично осветление във варненския район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. Общата му стойност е 1,3 млн. лв. Финансирането е осигурено от програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

Във връзка с изтичането на срока за изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в община Разград”, който е до 27 април 2021 г., в общинската администрация е получено уведомително писмо от Управляващия орган на програмата, въз основа на което местната управа предприема мерки за удължаване на проектните дейности до края на годината.

Областният информационен център-Варна се включи в онлайн събитие за стартиране на програмата „Хоризонт Европа“ в България. Презентациите и дискусиите бяха фокусирани върху цялостната структура на програмата и ключовите новости в сравнение с „Хоризонт 2020“ - мисиите, Европейските партньорства, Европейския съвет за иновации и други.

Фирма от Варненска област ще дигитализира културно-историческо наследство, изпълнявайки проекта „Повишаване на конкурентоспособността и създаване на местен бизнес на територията на МИГ „Аврен-Белослав“, чрез предприемачество в областта на културните и творчески индустрии“. Общият му бюджет е 386 799, 94 лв. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез МИГ „Аврен-Белослав“. Бенефициент е „Дигитален Архив“ ООД със седалище в авренското село Приселци.

Малко стопанство – пчелин, с икономически размер в стандартен производствен обем (СПО) в границите от 2000 евро до 7999 евро получава подкрепа за изпълнението на проект по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.  

Общият бюджет е 29 337 лева (15 000 евро), изцяло безвъзмездна помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Един от най-сериозните екологични проблеми на днешното време е замърсяването на Световния океан с отпадъци. Доскоро това ни звучеше като нещо далечно, което не се отнася за нашето Черно море. Но отпадъците, които то изхвърля по плажовете, както и откриването на остров от боклуци, който се носи по повърхността му, показват, че проблемът вече е на прага ни. Част от усилията, които различни институции и неправителствени организации полагат за справяне с проблема, е провеждането на образователни кампании за замърсяването на моретата и океаните с отпадъци.

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ удължи приема на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 118 746, 99 лева – остатък след първия прием.