Новини от ОИЦ

Вчера, на 25.6.2020 г., официално бе даден старт на строителните дейности по програмата за саниране на малки многофамилни жилищни сгради от кмета на града Тодор Попов. Церемонията се състоя  на бул. „България“ №42 в Пазарджик. Предвижда се реновиране на 35 многофамилни жилищни сгради по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик“.  Той се финансира по ОПРР, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Областният информационен център-Варна се включи в кръгла маса по проекта „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение“. Дискусията се проведе в заседателната зала на Община Белослав, която е партньор по проекта. Той се финансира от ОП „Добро управление“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 51 116,40 лв. Бенефициент е фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“. Основната цел е засилване на гражданското участие и капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение.

Въпреки облекчените противоепидемични мерки в страната, свързани с разпространението на COVID-19, не е отпаднала закрилата и подкрепата за най-уязвимите хора в община Разград. С тази цел бе сключен анекс към Договора за реализиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Разград” по Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”, финансирана от Агенцията за социално подпомагане.

Община Ловеч проведе днес, 25.06.2020 г., официална церемония „Първа копка“ по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“. Проектът с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.020-0007-С01/21.08.2019 г., се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и е част от Инвестиционната програма на Община Ловеч, в качеството й на бенефициент по Програмата.

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТТА АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

Целта на срещата беше да бъдат представени по-детайлно процедурите „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, които предстоят да бъдат отворени за кандидатстване в края на месец юни.

Програмата за развитие на селските райони бе в основата на въпросите на жителите на Средец. Гражданите на общинския център се интересуваха и от помощта, предназначена за малки и средни предприятия, за справянето с последствията от КОВИД – 19. Откритата приемна на ОИЦ Бургас привлече сериозно вниманието на хората от Средец. Посещението бе част от лятната обиколка в 13-те общини на Бургаска област на центъра.

В Банско стартира преустройството на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови в Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров”. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройството на съществуващите спортни съоръжения и изграждането на нови такива в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ - град Банско“. Стойността на проекта е 689 274.63 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Лудогорската община Кубрат стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ за новия програмен период 2021-2027 г. на Европейския съюз. Той се разработва съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и в отговор на новите предизвикателства през следващия програмен период.

Стратегическият документ ще бъде основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Модерна цветна оранжерия, изградена по проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“ отвори врати в Гоце Делчев. Проектът с акроним SoSEDEE, е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А Гърция – България 2014 – 2020 г. и е на стойност 615 978,32 евро. По същия проект в южната община вече работи и социално предприятие „Цветен град“.                                     

Създаването на икономическа библиотека е новата съвместна инициатива на Фондация „Бауерзакс“, Община Габрово и Областен информационен център – Габрово.

Библиотеката ще съдържа над 350 съвременни и класически заглавия, голяма част от които в оригинал на английски език. Новата придобивка в града ни ще бъде отворена към всички, които искат да подобрят знанията си в икономическата теория и разработването на успешни проекти, включително и студенти и ученици с интереси в сферата.