Новини от ОИЦ

В изпълнение на проекта „Грижа в дома в община Ветрино“ местната администрация обяви прием на заявления от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашни условия. Финансирането е осигурено от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият бюджет на проекта 252 755, 74 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Общата цел е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Екипът на Областен информационен център Сливен проведе среща с ученици – участници в проект „Ученически практики – 2“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, в залата на Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри“ – Сливен.

На 18 май 2023 г. в с. Кунино се даде старт на проект „Обновяване и модернизация на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино“. Бенефициент по проекта е Министерство на културата на република България финансиран от оперативна програма „Региони в растеж“, дейностите по проекта трябва да завършат до 10.08.2023г.  Общата стойност на проекта 1 877 480.57 лв., безвъзмезната финансова помощ 736 580.00 лв., а останалите собствено финансиране.

„Агростремеж” ООД изпълнява проект „Изграждане на животновъдна ферма в землището на село Хърсово” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Обща стойност на инвестицията е 1 946 857.22 лева, от които 973 428.60 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част - собствено участие на бенефициента.

На 17.05.2023 г., на площад „Свобода“ в гр. Смолян, се проведе организираното от Областен информационен център - Смолян събитие под надслов „Европейска година на уменията 2023 г.“. Събитието бе част от Общата кампания на мрежата от Областните информационни центрове и е във връзка с обявената от Европейската комисия „Европейска година на уменията“.

На 05.05.2023 г., в рамките на празничните чествания за Гергьовден, бе организирано атрактивно детско ателие на площада в Златоград. Дейността е финансирана по проект на Детска градина "Снежанка" - Златоград по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

С поредица от три събития в рамките на днешния ден в Стара Загора приключи изпълнението на общата инициатива на мрежата на всички 27 Областни информационни центъра в страната.

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й бюджет е 128 475, 94 лева.

В началото на годината „Бултрейд - частна компания” ЕАД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на автономна фотоволтаична централа и закупуване на съоръжения за нуждите на стопанството”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Електоцентралата ще се изгради в село Божурово, община Кубрат. Инвестицията е в размер на 589 681.65 лева, от които 294 840.82 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част - собствено участие на дружеството.

Плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” ще бъде монтиран още в предстоящия туристически сезон в Поморийския залив. Проектът за изграждането му се финансира от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ на МИРГ Поморие.