Новини от ОИЦ

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на юни 2022 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 449 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 99 122 683 лева. Реално изплатените средства по тях са 68 507 247 лева, ръстът в сравнение с края на 2021 г. е над 2 млн. лева.

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи във втория ден от инициативата „Ден на полето“, организирана от Добруджански съюз на зърнопроизводителите. На присъстващите изложители и посетители, експертите от центъра предоставиха актуална информация за възможностите за финансиране с европейски средства.

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден за втората покана по програмата за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД), който се проведе в дистанционен формат.

На 26 юли 2022г. екипът на Областен информационен център-Кърджали проведе Ден на отворените врати в областния град. Гости на Центъра бяха представители на неправителствени организации, бизнеса, селскостопански производители, както и граждани с интерес към европейско финансиране на проектни идеи.

Местна инициативна група Завет - Кубрат кани жителите и гостите на двете общини, земеделски производители и представители на бизнеса, партньори от местните власти, образованието, културата и нестопанския сектор от територията на МИГ-а на традиционен празник.

Събитието е под надслов „Територията на МИГ Завет - Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности” и ще се състои в дните 29 и 30 юли 2022 г. (петък и събота) в град Завет.

Общинските съветници от комисията по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласие Община Варна да кандидатства по мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Проектното предложение предвижда облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“.

Горна Оряховица ще е един от шестте центъра в страната, в който ще бъде ситуиран хеликоптер за спешна медицинска помощ. Министерството на здравеопазването вече обяви обществена поръчка с предмет „Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“. Ще бъдат доставени шест медицински хеликоптера, като е предвидена опция за закупуване на два допълнителни.

Проведе се стартова пресконференция по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград” от Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград от Оперативна програма „Региони в растеж”.

Това стана ясно днес, 25.07.2022 г., на информационна среща, проведена в залата на Областен информационен център Ловеч в Барокови къщи в рамките на проект „Патронажна грижа + в Община Ловеч”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0130 от 25.05.2021 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

ОИЦ-Варна се включи във встъпителна пресконференция по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 85 378 649 лв. Бенефициент е Община Варна.

Реализирането на проекта, който се изпълнява в партньорство с „Градски транспорт“ ЕАД, ще допринесе за намаляване наднормените нива на фини прахови частици и азотни оксиди във Варна и подобряване качеството на атмосферния въздух.