Новини от ОИЦ

Поради обявеното извънредно положение в страната, предвидената учебна практика на възпитаници на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград през пролетта, се отлага за по-късен период.

Към настоящия момент общо осем ученички от ПГИ „Р. Шуман” са подали заявления за стажуване в ОИЦ-Разград. Шест от момичетата са от 11-ти клас, а две от 10-ти клас.

На 17.03.2020 г. oт 11:00 ч. в „Системно интегриране” ЕООД се проведе информационно събитие, чиято цел бе подробно да запознае присъстващите с целите, дейностите и постигнатите резултати по проект №BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Местната инициативна група Завет - Кубрат подготвя прием на проекти по процедура  BG06RDNP001-19.300 МИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 

Проектните предложения ще са за инвестиции в инфраструктурата на населените места в двете общини, включително такава за използване на енергия от възобновяеми източници и водеща до спестяване на енергия.

Необходимо е да се разработи общоевропейска правна рамка в областта на роботиката, за да се гарантира защита на етичните стандарти и адекватно установяване на отговорността при инциденти, свързани с неговото използване. Така евродепутатът Емил Радев коментира правните предизвикателства, които отправя развитието на новите технологии. Той взе участие в организираната от Областния информационен център-Варна конференция „Хоризонти Европа - образование, иновации, научни изследвания“.

На 11 март 2020 г. Общините Шабла и Балчик подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Безвъзмездното финансиране е 100% и срока на изпълнение на проектните дейности е 18 месеца.

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“, която се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият бюджет на процедурата е 485 147,81 лв.

Скоро предстои прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.385 МИГ Завет - Кубрат подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 

Образованието, научните изследвания и иновациите са ключови при справянето с климатичните предизвикателства, демографските промени и цифровизацията. За тази цел трябва да се укрепи взаимодействието на тези политики на всички нива - европейско, национално, регионално, както и във висшите училища. Това заяви комисар Мария Габриел по време на конференцията „Хоризонти Европа – образование, иновации, научни изследвания“, организирана от Областния информационен център-Варна.

На 18.3.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.

В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)  Местна инициативна група – Исперих подготвя прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.