Новини от ОИЦ

Кът за отдих, който ще ползват деца, възрастни и туристи, бе изграден във варненското село Габърница. Строителните дейности са извършени по проекта “Създаване на кът „Баба и внуче“ в село Габърница, община Ветрино“. Той е финансиран по Националната кампания „За чиста околна среда - 2019 г.“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Темата на конкурса е „Обичам природата – и аз участвам“.

Община Варна подаде проектно предложение „Екологично чист транспорт за Варна“, което предвижда закупуване на 60 нови електрически автобуса. Проектът е по OП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на стойност 71 392 044 лв. Основната му цел е обновяване на подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕАД, като бъдат осигурени изцяло електрически превозни средства, съобразени с изискванията за нулево ниво на замърсяване на въздуха.

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.296 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР 2014-2020 г.

Допустими кандидати:

Три големи предприятия от Плевен и едно от Червен бряг подобряват енергийната си ефективност с подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Те ще получат общо почти седем милиона лева безвъзмездна финансова помощ, ако успешно изпълнят проектите си по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Към момента вече са изплатени малко над три милиона лева. Освен заявената помощ, фирмите трябва да инвестират и собствени средства в същия размер.

Областен информационен център – Кюстендил планира да проведе открити приемни във всички общини в област Кюстендил в периода 10 – 27 септември 2019г. Срещите ще се проведат според  следния график:

На 5 септември 2019 г., Областен информационен център – Ловеч прие гостуващи на града ни млади хора - журналисти от осем европейски страни, участници в Международния тренировъчен курс „R.R.R. Raising Radio Reaction" (в груб превод „Да предизвикаме радиореакция“). Курсът се съфинасира по Програма „Еразъм +“, а организатор е сдружение „Гет он борд“ /Get on Board/, София. Младежите гостуваха на града ни с любезното съдействие и домакинство на Община Ловеч, която осигури материалната база и логистичната подкрепа на Областен информационен център - Ловеч.

На 5 септември 2019 г., Областен информационен център – Ловеч проведе първите две от серията открити приемни на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в градовете Ябланица и Луковит. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше на разположение на местните хора в продължение на два часа, разположен на централните площади съответно в Ябланица от 10:00 до 12:00 ч. и в Луковит от 13:00 до 15:00 ч..

На открита приемна в община Кирково екипът на ОИЦ-Кърджали представи възможности за реализиране на идеи чрез финансовите инструменти по Оперативните програми. Експертите на информационния център представиха на всички заинтересовани лица подробности за актуалните възможности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) . Земеделските производители проявиха най-голям интерес към отворената за кандидатстване подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по ПРСР.

С официална церемония „първа копка” кметът на община Разград д-р Валентин Василев, заедно с областния управител Гюнай Хюсмен, дадоха старт на строително-ремонтните дейности и в последния обект – Детска градина „Шестте ястребинчета” по проект №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Областният информационен център-Варна представи актуални възможности за финансиране пред потенциални бенефициенти в Община Долни чифлик. На срещата присъстваха представители на администрацията и бизнеса, както и други заинтересовани. Те бяха запознати с отворените процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.