Новини от ОИЦ

Управителят на Областния информационен център-Варна д-р Виктория Николова се включи в редовното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточния район, което се проведе във Варна. 

10 проекта, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в община Борово през настоящия програмен период, представи Областният информационен център – Русе пред жители на село Обретеник. Срещата се състоя в местния пенсионерски клуб. Това събитие постави началото на традиционната пролетна обиколка на центъра по общините в областта.

На 16.04.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в Залата на Агробиоинститут (АБИ) на Селскостопанска академия, бул. Драган Цанков 8, етаж 4 (сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Кл.

ОИЦ – Варна се включи в Деня на отворените врати на Природен парк „Златни пясъци“, посветен на Седмицата на гората. На територията на парка има десетки защитени видове, състоянието на някои, от които ще бъде подобрено с помощта на проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”. Той се финансира по ОП „Околна среда“  2014-2020 и се изпълнява от Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”. Общата му стойност е  103 777 лв.

В Макреш, Димово и Брегово бяха представиени и процедури по ОПРЧР

157 души от десетте по-малки общини на областта се включиха в срещите на Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин) от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Земеделски производители, представители на местните администрации и читалищата участваха в информационните събития на Центъра от 18 март до 3 април 2019 г.

На 22.03.2109 г. в Заседателната зала на Община Враца се проведе откриваща пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Враца през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и изпълняван от Община Враца.  Той надгражда изпълнените проекти „Изграждане и функциониране на  Областен информационен център в гр. Враца” и „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Враца“.

Областният информационен център-Варна представи функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз за програмния период 2014-2020г. (ИСУН 2020) на съвместно информационно събитие с Националната служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО)-Варна. Срещата се проведе в Община Вълчи дол. На нея присъстваха кметът на общината Георги Тронков, представители на местната администрация, кметове на населени места, заинтересовани лица.

Представители на общини, университети и младежки центрове от Италия, Испания, Унгария, Словения, Румъния и Хърватска посетиха Областен информационен център (ОИЦ)– Шумен. Визитата бе част от програмата на работното им посещение в Община Шумен в рамките на проекта „Европоли – иновативен подход „отдолу-нагоре“ за борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“, по който Община Шумен е партньор. Проектът се финансира по програма „Европа за гражданите“. Срещата в ОИЦ – Шумен бе открита от зам.-кмета по образование и култура Найден Косев.

От днес, 1 април, Местна инициативна група Завет – Кубрат обявява втори прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001 – 19.060 от мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” в рамките на подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Екипът на Областен информационен център – Добрич представи в община Крушари Индикативните годишни работни програми на Оперативните програма за 2019 г. На информационното събитие, състояло се на 29 март присъстваха общинските съветници, кметове и кметски наместници, общински служители и граждани.