Новини от ОИЦ

Днес в гр. Стара Загора се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в "Ню Глобал България" АД, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между МИ и „Ню Глобал България“ АД.

В офиса на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград се състоя среща за популяризиране на успешни европроекти в региона.

Участваха членове на Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф” от областния град. Те изгледаха с интерес последния видеофилм „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието” на ОИЦ.

Областният информационен център-Варна се включи в работна среща по проект „ABRACADABRA“, организирана от Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ). Целта бе да се обсъдят възможностите, създадени на база подхода AdoRes, за използване на финансови механизми за основно обновяване на сгради.

Проектът, който се финансира по програма „ХОРИЗОНТ 2020“, е с продължителност 3 години и приключва през месец май 2019-та. Общият му бюджет е 1 993 168,75 евро.

Информационна среща за мултиплициране на резултатите по проект „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД  се проведе днес в предприятието. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП ) е сключен на 03.12.2018 г., а срокът за изпълнение е 18 месеца.

На 22.01.2019 г. се проведе пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.004-0038-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД“, фанансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на фирма „К 2“ ООД, град Добрич, чиято основна дейност е проектиране и производство на мебели.

На 22 януари се проведе работна среща на експерти от три общини от област Добрич – Община Добричка, община Генерал Тошево и община град Добрич. Срещата бе инициирана от Областния информационен център - Добрич, след възникнали множество въпроси от страна на общините, директни бенефициенти по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР 2014-2020 г.).

Педагогически специалисти от Разградска област се обучават по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

Илияна Илиева – Зам. гл. директор и експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, представиха в Монтана условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“.

Сградата на Службата за пожарна безопасност в Провадия бе обновена с финансиране по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Бенефициент по проекта „Подобряване на  енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия“ е общината. Той е с общ бюджет в размер на 148 393 лв. Стартирал е на 8 юни 2018-та и приключва на 4 февруари тази година, стана ясно днес на финалната пресконференция по проекта.

На 11.01.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на „СИМАРО“ ООД в гр. Стара Загора се проведе информационен ден относно приключването на проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха представители на местната общност и бизнеса, пред които беше представена информация за резултатите от изпълнението на проекта.