Новини от ОИЦ

Чрез виртуална информационна среща, Михаела Козовска-експерт в Областен информационен център-Добрич запозна близо 50 заинтересовани лица с мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Презентацията от уебинара е достигнала до 3360 души и е прегледана над 900 пъти.

В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Местна инициативна група – Исперих подготвя прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.415 Мярка 21: „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 

Ще се подпомагат проекти, чиито дейности се осъществяват на територията на община Исперих и са в обхвата на следните тематични области:

Областният информационен център-Варна бе домакин на двудневно обучение по проект BG14MFOP001-4.002-0005 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ от ПМДР. В срещата се включиха представители на МИРГ, МИГ, на НПО и общини от областта.

Нараства интересът към възможностите, които предоставя Областна администрация Разград на студентите от областта за практически обучения по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. Целта му е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите във висшите училища в реална работна среда, в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Областният информационен център-Варна се включи в пресконференция за представяне на проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на стойност 389 700 лв. Бенефициент е Община Белослав.

При съблюдаване на всички мерки за превенция разпространението на COVID-19, Областният информационен център – Перник проведе работна среща на тема: „Актуални процедури по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. Експертите от Инфоцентъра, съвместно с Ирена Топалова – главен експерт в Национална служба съвети в земеделието и регионален координатор на Национална селска мрежа, представиха основните аспекти в отворените за кандидатстване мерки.

Днес, 18.08.2020 г., над 25 души получиха информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони от експертите на ОИЦ - Смолян, на събитие, състояло се в кв.Райково, гр.Смолян. Посетителите получиха и информационни и рекламни материали на центъра.

Областен информационен център - Смолян остава на разположение за вашите въпроси, свързани с възможностите за европейско финансиране на вашите идеи, на 0301 888 05 и oic.smolyan@eufunds.bg.

Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат” проведе три последователни срещи за разясняване на кандидатстването с проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Информационните срещи се състояха в селата Божурово и Юпер от община Кубрат, и в село Прелез, община Завет.

Начална пресконференция по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата” се състоя в зала 102 на общинската администрация.

Ръководителят на проекта арх. Илин Солаков подчерта, че основната цел е изграждане на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.