Новини от ОИЦ

Многофункционална спортна площадка ще бъде изградена в СУ „Васил Левски“ в гр. Долни чифлик по проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 136 924, 82 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в община Самуил” по процедура за директно предоставяне на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане се изпълнява на територията на общината от началото на годината. Потребители на услугата са 170 граждани от всички населени места в общината в затруднено положение и без близки, които да полагат грижи за тях.

Общият бюджет на проекта е 40 896 лева.

Областният информационен център-Варна се включи в онлайн среща по проекта „BSB 136 - Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните с него сектори в региона на Черно море, ITM BEE-BSB“. Той се финансира от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Общият му бюджет е 758 303 евро.

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), проведе онлайн информационна среща за представяне на процедура, чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020 г. 

Пътни отсечки в няколко авренски села се ремонтират по проекта „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 987 128, 68 лв. Бенефициент е Община Аврен.

На 23 март ученици и студенти от региона и от други градове в страната се включиха онлайн в инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт – България, като се запознаха с дейността и предоставяните услуги от Областния информационен център (ОИЦ) - Разград, който е част от мрежата от такива центрове в България.

Водопроводна мрежа с обща дължина 21 500 м в с. Караисен и 2970 м в гр. Бяла черква в Община Павликени ще бъде основно реконструирана, рехабилитирана и подменена. Дейностите по мащабния и дългоочакван ремонт ще се извършат по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на община Павликени“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

С официална церемония „Първа копка“ по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” – “Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, община Поморие”, се даде старт на строително-монтажните работи на обекта.

Столична община започва подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати за смяна на отоплителните уреди. Общо 5550 домакинства са кандидатствали до момента за смяна за старите си отоплителни уреди с нови по-екологични. Одобрените домакинства са 5506.

Уебинар за агропрофесионални умения и предприемачество беше проведен в рамките на проекта “eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини”. Той е на обща стойност 1 774 561, 34 евро  и се финансира от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Партньори са 7 организации от България, Румъния, Испания, Унгария, Словения, Италия и Норвегия. Водеща организация е Асоциацията на Българските Черноморски Общини - АБЧО.