Новини от ОИЦ

На 05.03.2020 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация”, Договор № BG16RFOP001-5.001-0042-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Областният информационен център-Варна ще се включи в церемонии по откриване на обекти, ремонтирани по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Лентата прерязаха кметът на община Разград Денчо Бояджиев и директорът на Детска градина „Шестте ястребинчета Петя Станева. Гости на събитието бяха още: заместник-кметът Мирослав Грънчаров, заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков, общински съветници, родители.

„Актуални процедури /финансови инструменти/ и програми в подкрепа на развитието на туризма и културата“ бе темата, която управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян представи на днешното заседание на Постоянната комисия в областта на културата и туризма под председателството на зам. областния управител Свилен Иванов.

Областният информационен център-Варна подпомогна разпространението на анкета сред бизнеса в България, която се осъществява с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“. Проучването се реализира от екип на Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно със социологическа агенция „СОВА ХАРИС“.

На 06.03.2020 г. Областен информационен център – Перник проведе работна среща с жители и земеделски производители от с. Богданов дол, Община Перник. Инж. Ирена Георгиева – управител на ОИЦ-Перник, запозна присъстващите с дейността и функциите на Инфоцентъра и с актуалните и предстоящи за отваряне процедури за кандидатстване по проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.   

На 06 март 2020 г. в Зелен образователен център-Шабла, екипите на Областен информационен център – Добрич и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ (МИРГ) проведоха съвместна информационна среща. Над 20 рибари се запознаха с мерките от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ.

На 10 март 2020 г. (вторник) ще бъде проведена последната 12-та официална церемония „Откриване на обект” по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж”, процедура №BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград”.

Със събитието ще бъде открита ремонтираната и обновена Детска градина „Приказка” в областния град.

Наскоро е сключен договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0518-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ЙОТОВ” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 1 070 000 лева, от която безвъзмездната финансова помощ е 749 000 лева. Собственото участие на бенефициента е 321 000 лева. Проектните дейности следва да бъдат извършени за 12 месеца, до месец февруари 2021 г.

Възможностите за европейско финансиране за бизнес иновации и научно-развойна дейност, както и перспективите и очакванията за новия програмен период 2021-2027, бяха представени на конференцията „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания“. Организатор на форума, който се проведе в морската столица, е Областният информационен център-Варна.