Новини от ОИЦ

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият финансов ресурс е 391 166 лв.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви втори прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, която се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс е 226 183, 59 лв. - остатък след първия прием.

На 02 ноември 2020 г. Областен информационен център – Ловеч проведе пресконференция с медии за популяризиране на предстоящи „Информационни дни“, посветени на подготовката на новия програмен период 2021 – 2027 г.

„Добруджа - КИТ” АД от лудогорския град Исперих приключи проект „Повишаване на производствения капацитет на „Добруджа-КИТ” АД”. Той е финансиран по процедура BG16RFOP002-2.019 МИГ Исперих ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група – Исперих.

Целта на проекта е разширяване на производствения капацитет на предприятието чрез подобряване на производствения процес, ресурсната ефективност и ефикасност.

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново се включи в тридневно събитие на тема „Мрежи за трансфер на добри практики: обмен между екипи за управление на Инвестиционните програми, екипи за управление на проекти, членове на Междинните звена на общини бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 и на Местни инициативни групи по ПРСР 2014-2020 г.“. Проявата се проведе на 28, 29 и 30 октомври 2020 г. в конферентната зала на хотел „Янтра“ - гр. Велико Търново.

В периода 13-28 октомври 2020 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново организира и проведе поредица от изнесени приемни с рекламно-информационен щанд в общините от областта. Кампанията се проведе в градовете Стражица, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена, Павликени и Сухиндол, като по време на събитията бяха популяризирани актуалните и предстоящи за отваряне процедури и мерки по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Изнесените приемни, които се проведоха съвместно с представители на Териториалния офис на НССЗ в гр.

Голямата поляна в Ловния парк в София се обогати с нови 25 фиданки от видовете явор, бреза и червен американски дъб, които екипът на ОИЦ – София и студенти доброволци засадиха днес. Инициативата по засаждането на дръвчета е традиционна за ОИЦ – София и има за цел по интерактивен начин да представи темата за околната среда и да популяризира идеята, че чрез еврофондовете се финансират различни екологични проекти, но грижата за околната среда започва от самите нас.

Асоциацията на дунавските общини “Дунав”е партньор по транснационалния проект “Жив Дунавски Лимес”  (Living Danube Limes). Неговата цел е свързването, съживяването, изследването, запазването и открояването на римския Дунавски лимес като транснационално културно наследство от огромно значение и  създаване на солидна основа за превръщането му в бъдещ Европейски културен маршру

Общинската управа в Кубрат ще кандидатства по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Това стана ясно от редовното заседание на местните парламентаристи в града, след като те разгледаха и одобриха докладната записка на кмета Алкин Неби.

На 29 октомври 2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил се проведе пресконференция по проект Патронажна грижа в Община Кюстендил, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът се състои от 3 компонента, които са насочени към хора над 65-годишна възраст, хора с увреждания, самотни родители.