Новини от ОИЦ

Дончо Папазов, български мореплавател, журналист и кинорежисьор посети щанда на ОИЦ -Бургас в град Царево. Интересът му бе предизвикан от възможностите, които предоставят програмите на Европейската комисия - „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“. В своята практика, той е отделил специално внимание на писателската дейност. Една от най-известните му творби е книгата „Невъзможният път“, вдъхновена от приключенията му в открито море.

Щандът бе посетен и от главния секретар на община Царево.

Варненската фирма „ДЕСПАС“ ООД повиши своята ресурсна ефективност с реализирането на проекта „Ефективно използване на ресурсите в ДЕСПАС ООД“. Той е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата му стойност е 835 000 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на фирмата чрез внедряване на нови технологични решения, пилотни за България, които представляват производствена иновация.

Местна инициативна група (МИГ) Исперих подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-1.089-0002-C01 „Виртуален инкубатор за местни предприемачи” с бенефициента Сдружение с нестопанска цел  „Зорница”. Проектът се изпълнява по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството” от Многофондовата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ-а. Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Агробизнесцентър - Кубрат”. Общият бюджет е 65 352 лева, изцяло безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

С открита приемна в град Поморие продължи информационната кампания на Областен информационен център – Бургас. Жителите на града бяха запознати с отворените процедури по оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Добричка фирма за производство на обувки популяризира в късометражен филм резултатите от внедрената иновация по проект BG16RFOP002-3.004-0146 „Пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване на ресурсната ефективност в „Данис“ ЕООД чрез внедряване на иновативен дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки“.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ направи промени в документите към условията за кандидатстване по три текущи процедури - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

Местната инициативна група Завет-Кубрат обяви прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.385 МИГ Завет-Кубрат подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР),  финансирана от Програмата за развитие на селските райони.

Целта e подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ.

Допустими кандидати по процедурата:

На 15 юни 2020 г., екипът на Областен информационен център – Добрич проведе първата си изнесена приемна в област Добрич, в черноморската община Каварна. Близо 20 души получиха безплатна експертна информация за възможностите за финансиране на проектни идеи чрез европейските фондове.

Община Ловеч в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ проведе днес, 15 юни 2020 г., встъпителна пресконференция по проект Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0007-CO1 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – ЕТАП 3“. Общата стойност на проекта е 1 098 467,58 лв., от които европейското финансиране е 933 697.44 лв., а националното съфинансиране е 164 770.14 лв. Проектът е с продължителност 20 месеца (21.08.2019 г.

10 училища от областта, както и двата университета в Благоевград – Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Американски университет в България, са с одобрени проекти по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Висше образование“ по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия.