Новини от ОИЦ

Актуализация на Индикативните си годишни работни програми приеха голяма част от Управляващите органи на Оперативните програми в България на проведените през последния месец заседания на Комитетите за наблюдение. Актуализираните си програми вече публикуваха ОП „Региони в растеж“,  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Околна среда“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспсобност“ и  Програмата за развитие на селските райони.

Местна инициативна група „Аврен – Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 312 932 лв.

Предвижда се от септември в Бургас да стартира предоставяне на новата интегрирана здравно-социална услуга в домовете на 241 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. За осигуряване на подходящи условия за ефективно предоставяне на патронажната грижа, планираните дейности включват ремонт и оборудване на помещения, закупуване на транспортно средство. В екипа ще бъдат включени следните специалисти: 10 медицински сестри, 2 рехабилитатори, 15 домашни санитари, 1 социален работник, 1 психолог, 1 шофьор, 1 диспечер/координатор - общо 31 души.

Сградата на Община Провадия бе изцяло санирана с помощта на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Провадия“, реализиран по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Общата му стойност е 1 447 812 лв. Бенефициент е Община Провадия.

Чрез проекта са реализирани дейности за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общината, което пряко допринася за спад на крайното потребление на енергия и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове. 

Община Доспат стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

Първо със заключителна пресконференция, а след това с церемония „Откриване обектите на интервенция” в Южен парк на жилищен комплекс „Орел” и прерязване символично на лента, Община Разград финализира проекта „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”, град Разград” финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж”.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 312 928 лв.  

Въвеждане на мерки за по-чист въздух във Варна е главната цел на проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух  в Община Варна - фаза  1“. Той се финансира по ОП "Околна среда“ 2014-2020г. Стойността му е 232 288 лв. Бенефициент е Община Варна. Проектът е с продължителност 24 месеца. 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и Регионално управление на образованието в Благоевград са партньори по проект „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение” – Innoschool. Проектът се финансира по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за съседство.

На 01 юли 2019 г. в сградата на МОСВ кметът на Смолян Николай Мелемов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Проектът „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ е на стойност 9 604 317,86 лв. Планирано е да се извърши подмяна на отоплителните уреди на около 3000 домакинства в областния град. Срокът за изпълнението му е 53 месеца.