Новини от ОИЦ

Процесът по изграждането на модерна анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, вече е в ход. В момента тече процедурата по избор на проектант по дейностите за изграждане на съоръжението, като подадените оферти са две. Това съобщиха на пресконференция експерти, работещи по реализирането на проекта, сред които зам.-кметът на Бургас Руска Бояджиева и кметът на Поморие Иван Алексиев.

Община Долни чифлик оказва подкрепа на хора с увреждания с помощта на проекта „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 391 020 лв., от които 332 367 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат подготви проект „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност”. Проектът е за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 - 2020 г.

Община град Добрич разкри нова социална услуга „Наблюдавано жилище“ по проект №BG16RFOP001-5.001-0018-С01 „За моето бъдеще“. Проектът е на стойност 218 255,82 лева, като средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Той стартира през януари 2018 г., като крайният срок за неговата реализация е м. януари 2020 г.

     На 27.08.2019 г. ОИЦ – Враца взе участие в информационен ден по успешно изпълнен проект „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система на "Атоменергоремонт“ АД “  в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.  Общата стойност на проекта е 4 999 065 лв., от които 2 499 532.50 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Община Бургас ще закупи нов кораб, който да изпълнява маршрути между петте пристанища - Сарафово, Бургас, Крайморие, Ченгене скеле и остров "Света Анастасия". Корабът ще плава по нов морски маршрут и ще спира на пристанищата, които са изградени по проекти със средства по оперативни програми.

Това стана ясно днес на брифинг, на който присъстваха министърът на транспорта Росен Желязков, кап. Живко Петров - директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, и кметът Димитър Николов.

Областният информационен център-Варна проведе срещи по време на Дни на отворените врати по процедурата „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Посетителите бяха запознати с основните моменти от насоките за кандидатстване.

На информационна среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество и реализираните дейности по проект BG05M9OP001-2.010-0328-С01 „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, отчетоха постигнатите резултати.

Основната проектна цел е подобряване качеството на живот в общината, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рисковите групи.

Община Златоград кани всички жители и гости на Златоград на първото публично събитие – „Първа копка” в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0031 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-4.

Местна инициативна рибарска група „Бяла-Долни чифлик-Аврен“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 3. Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“, финансирана от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общият бюджет на мярката е 1 050 000 лв.