Новини от ОИЦ

Областният информационен център (ОИЦ) и Община Разград проведоха за 13-ти пореден път Колоездачна обиколка на обновени с евросредства обекти. Събитието е част от кампанията „Дни на Европа в Разград”, показваща приноса на европейските фондове за развитието на града и Лудогорието, и традиционно се провежда на 9 май. Тази година, поради неподходящите метеорологични условия обиколката бе отложена за 31 май.

   Започва прием на документи на желаещите за развитие на бизнес и участие в разработването на общинския пазар за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар в с. Близнаци, Община Аврен. Рибният пазар е изграден по проекта „Облагородяване на обществена зона и изграждане на общински пазар за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар в с. Близнаци, община Аврен“. Финансирането е осигурено от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Успешно завърши проект „Диверсификация на услугите на „Мишани”  ЕООД”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат.

Общата стойност на проекта е в размер на 91 209 лева, от които 45 562 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част - собствено участие на бенефициента.

На 21 март 2024 г., бенефициент ДИ ПИ ВЮ ЕООД подписа договор с Управляващия орган по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, по процедура „BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.

Настоящето проектно предложение BG05SFPR002-2.005-0122-C01 „Достоен живот – Право за Всеки“ цели да допринесе за повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение като се подобри достъпа им до пазара на труда чрез интегрирана подкрепа.

Варненският общински съвет даде съгласие местната администрация да се включи като партньор в четири проекта по Програма Интеррег „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 г., за които е получила покана.

Първото проектно предложение – „WISE Circularity: Women`s Initiative for Sustainable Economy Circularity“, има за цел да стимулира активното участие на жените в дейности за кръгова икономика, като се фокусира върху рециклирането на отпадъци от храни, опаковки и текстил. Партньори по проекта са организации от Хърватия, Гърция, Испания, Босна и Италия.

Общинското предприятие „Социални услуги” в Кубрат оказва подкрепа на близо хиляда души на територията на общината. В четирите домашни социални патронажа се приготвя и доставя храна на над 400 човека, топъл обяд по Програма „Храни” получават 350 нуждаещи се от населените места на общината, организирано е и ученическо хранене на 80 социално слаби възпитаници на учебни заведения.

Във Велико Търново започна цялостното преасфалтиране на улиците в кв. „Света гора“, като по част от тях вече е положен и първият слой от нов асфалт - по ул. „Димитър Найденов“ и ул. „Сливница“. Дейностите са част от големия инфраструктурен проект на Община Велико Търново „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ ROBG - 383, финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.

Освен в социалните мрежи Фейсбук и LinkedIn, Областният информационен център-Варна вече разполага с профил в Instagram – oicvarna, и канал в Youtube.com - OIC - Varna, където системно публикува актуални възможности за финансиране, примери за добри практики, събития и други новини, свързани с дейността на центъра и европейските фондове и програми.

Местната управа на Лозница подписа договор за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Бюджетът на проекта е в размер на 779 002,76 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.