Новини от ОИЦ

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград прие поканата да съдейства по проект BG05M9OP001-1.051-0004-C01 „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Водещ кандидат по проекта е Българската търговско-промишлена палата (БТПП), а партньори – Конфедерацията на труда „Подкрепа” и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Стартира изпълнението на най-значимия към момента проект за подобряване управлението на отпадъците в Средногорието. Проектът „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ обединява усилията на седемте общини в района.

Лудогорската община Кубрат обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строителни дейности. Поръчката е с предмет „Изпълнение на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност”, с подобекти: „Административна сграда № 1” и „Административна сграда № 3 с подземен гараж”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Областен информационен център – Пловдив проведе среща със студенти – магистри „Икономика и управление“ към Аграрния университет – Пловдив. Експерти на Центъра представиха голяма част от планираните процедури за прием на проектопредложения по оперативните програми, заложени в индикативните годишни работни програми за 2020 г.

Иновативен за България производствен процес внедри в практиката си русенската фирма „Мултикомерс“ ЕООД чрез изпълнението на проект по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

В Разградска област се изпълняват 8 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на субсидията им е 5 991 493 лева.

Два от проектите – в Разград и Лозница, със стойност на инвестициите почти 2,4 млн. лева са насочени към модернизиране на бази за преработка на зърнена продукция и силозно стопанство, както и изграждане на мелница за кориандър.

10 общини от Варненска област са одобрени да получат ваучери – всеки на стойност 15 000 евро, след трите покани за кандидатстване (от 2018г. до момента) по европейската инициатива WiFi4EU за безплатен достъп до Wi-Fi. Това са Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Провадия и Суворово. Навсякъде точките на обществените места, на които ще бъде осигурена безжична връзка с високоскоростен интернет, вече са уточнени.

На 28 януари 2020 г. във Велико Търново се проведе информационен ден за представяне на процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020.

Ученици от Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев” в Разград собственоръчно изработиха стенни пана. Това стана в рамките на проект „Подкрепа за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Възпитаниците на училището са участници в групата за занимания по интереси „Приложни изкуства и арт занимания” с ръководител Калина Начева.

На 27 януари 2020 г. в комплекс „Тузлата“, експертите от Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Местната инициативна рибарска група „Шабла-Балчик-Каварна“ (МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“) проведоха информационна среща насочена към рибарската общност. Близо 30 рибари, представители на рибарски сдружения, собственици на риболовни кораби, граждани и медии се запознаха с възможностите за европейско финансиране.