Контакти

Асен Василев, заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите

Тел.(+359 2) 940 27 20

 

Дирекция "Централно координационно звено", Министерски съвет

Иван Иванов, Директор

Тел.(+359 2) 940 20 59

E-mail: i.ivanov@government.bg

 

Сертифициращ орган, Министерство на финансите

Дирекция "Национален фонд"

Мануела Милошева, Директор

Тел. (+359 2) 9859 2782; 9859 2790

E-mail: natfund@minfin.bg

 

Одитен орган

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

Людмила Рангелова, Изпълнителен директор 

Тел: (+359 2) 9859 5200

E-mail: aeuf@minfin.bg

 

Министерство на икономиката

www.mi.government.bg

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" 2007 - 2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г.

www.opic.bg

Ивелина Пенева - Заместник-министър на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г.

Илияна Илиева, Главен директор

тел: (+359 2) 93 29 220

e-mail: i.ilieva@mi.government.bg

Владимир Вълчев - Заместник-главен директор

тел: 02 9329 220 

v.valchev@mi.government.bg

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg

Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

тел: 02 940 55 76.

Delyana.Ivanova@mrrb.government.bg

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Ася Станкова, главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”

тел: (+359 2) 9405 650

E-mail: oprd@mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

 

Министерство на труда и социалната политика

www.esf.bg

Цветан Спасов, Заместник главен директор, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ef.mlsp.government.bg

Лилия Стоянович, Главен директор

тел: (+359 2) 811 9600

E-mail: efipp@mlsp.government.bg

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

www.optransport.bg

инж. Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти", ръководител на Управляващия орган Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Тел. (+359 2) 9409 422; 9409 608

E-mail: optransport@mtitc.government.bg

 

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Главна дирекция „Оперативна програма околната среда" - Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда"

ope.moew.government.bg

Тел.(+359 2) 988 48 20

Галина Симеонова, и.д. Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда" 

E-mail: galina.simeonova@moew.government.bg 

 

Министерски съвет

 

Дирекция „Добро управление" - Управляващ орган на Оперативните програми „Административен капацитет", „Техническа помощ" и „Добро управление"

Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление" и Ръководител на Управляващия орган на Оперативни програми "Добро управление", "Техническа помощ" и "Административен капацитет"

Тел. (+359 2) 940 3625

E-mail: i.parvanova@government.bg

 

Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

Георги Събев, заместник-министър на земеделието, храните и горите, ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и ръководител на Управляващия орган на "Програмата за морско дело и рибарство" 2014-2020 г.

 

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

Елена Иванова, Директор

тел: (+359 2) 98511 354

E-mail: EAIvanova@mzh.government.bg

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на "Програмата за морско дело и рибарство" 2014-2020 г.

pmdr@mzh.government.bg

Стoян Котов, Директор

skotov@mzh.government.bg

Тел. 02 985 11 150

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

„Дирекция „Структурни фондове по рибарство" - Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство"

http://oprsr.government.bg/

 

Дирекция „Структурни фондове по рибарство"

Евгения Черкезова, и.д. Директор

тел: (+359 2) 805 16 50

mail: oprsr@iara.government.bg  

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“

Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Иван Попов, изпълнителен директор, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

тел: (+359 2) 46 76 101

mail: infosf@mon.bg