Контакти

Дирекция "Централно координационно звено", Министерство на финансите

Иван Иванов, Директор

Тел.(+359 2) 9859 55 01

E-mail: i.b.ivanov@minfin.bg

https://www.facebook.com/eufundsinbulgaria

https://twitter.com/EufundsBg

https://www.youtube.com/@eufunds

 

Сертифициращ орган, Министерство на финансите

Дирекция "Национален фонд"

Детелина Караенева, Директор

Тел. (+359 2) 9859 2782; 9859 2790

E-mail: natfund@minfin.bg

 

Одитен орган

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

Анна Мартинова-Петкова, Изпълнителен директор 

Тел: (+359 2) 9859 5200

E-mail: a.petkova@minfin.bg

 

Министерство на иновациите и растежа

www.mig.government.bg

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" 2007-2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020

Управляващ орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Управляващ орган на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027

Радослав Ризов, и.д. Главен директор и Ръководител на Управляващия орган

тел: (+359 2) 93 29 220

e-mail:  r.rizov@mig.government.bg

www.opic.bg

Интернет страница на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027

Интернет страница на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021-2027

https://www.facebook.com/profile

https://bg.linkedin.com/company/dg-efc

https://youtube.com/

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg

Юра Йорданова-Витанова - Заместник-министър на РРБ и Ръководител на УО на ОПРР, 

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 и Управляващ орган на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

Ася Станкова, Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, МРРБ

Тел: 02/ 9031 915 

E-mail: oprd@mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

https://www.youtube.com/@-opregionsingrowth

https://m.facebook.com/profile

https://www.instagram.com/opdr_bg/

https://www.linkedin.com

 

Министерство на труда и социалната политика

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”

www.esf.bg

Цветан Спасов, Ръководител на Управляващия орган. Главен директор

Наталия Ефремова, Заместник главен директор 

Анна Николова, Заместник главен директор

Наталия Анастасова, Заместник главен директор

1000 София
ул. „Триадица” № 2, ет. 4
Тел: +359 2 8119 600
Тел: +359 2 9329 510
Е-mail: efipp@mlsp.government.bg

https://www.facebook.com/ophrd.government.bg

https://www.linkedin.com/company

https://www.instagram.com/ophrd.government.bg/

https://www.youtube.com

https://invite.viber.com

 

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

https://asp.government.bg/

Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" - Управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Милена Енчева, директор на дирекция " Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция ", ръководител на Управляващия орган

Тел. (+359 2) 935 05 65

E-mail: m.encheva@asp.government.bg; podkrepazateb@asp.government.bg

https://www.facebook.com/podkrepa.za.teb

 

Министерство на транспорта и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 и Управляващ орган на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027

https://www.eufunds.bg/bg/optti

Мартин Георгиев, директор на дирекция "Координация на програми и проекти", ръководител на Управляващия орган

Тел. (+359 2) 9409 421

E-mail: mgeorgiev@mtitc.government.bg

https://www.facebook.com

https://www.youtube.com

https://www.instagram.com/op_transport_bulgaria/

Подкаст

Linkedin

 

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Главна дирекция „Оперативна програма околната среда" - Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 и Програма "Околна среда" 2021-2027

https://www.eufunds.bg/bg/opos

Тел.(+359 2) 940 60 82

Галина Симеонова, Главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" 

E-mail: galina.simeonova@moew.government.bg 

https://www.facebook.com/OPEnvironment

https://www.youtube.com

Министерски съвет

Дирекция „Добро управление" - Управляващ орган на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027, Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 и Оперативните програми „Административен капацитет", „Техническа помощ" от период 2007-2013

Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление" и Ръководител на Управляващите органи на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 и Оперативни програми "Добро управление" 2014-2020, "Техническа помощ" 2007-2013 и "Административен капацитет" 2007-2013

Тел. (+359 2) 940 3625

E-mail: i.parvanova@government.bg

https://www.eufunds.bg/bg/opgg

https://www.facebook.com/Vremetotieotznachenie

https://www.youtube.com

 

Министерство на земеделието

www.mzh.government.bg

Доц. д-р Деян Стратев, заместник-министър на земеделието и храните, ръководител на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и ръководител на Управляващия орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027

Тел: (+359 2) 98511 239

E-mail: DStratev@mzh.government.bg

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027

pmdr@mzh.government.bg

Стоян Котов, Директор

Тел: (+359 2) 985 11 150

E-mail: SKotov@mzh.government.bg

Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието, ръководител на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" и 2014-2020 и Управляващ орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Управляващ орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027

Елена Иванова, Директор

Тел: (+359 2) 98511 354

E-mail: EAIvanova@mzh.government.bg

 

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и Управляващ орган на Програма "Образование" 2021-2027

проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и ръководител на Управляващия орган на Програма "Образование" 2021-2027

Тел: (+359 2) 46 76 101

Е-mail: infosf@mon.bg

https://www.eufunds.bg/bg/opseig

https://www.facebook.com/sf.mon.bg/

https://www.youtube.com

 

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Международни проекти“ – Отговорен орган по фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Мая Петкова: директор на дирекция „Международни проекти“, ръководител на Отговорния орган

Тел: (+3592) 9827412

Е-mail: dmp@mvr.bg

По фонд „Вътрешна сигурност“ 

Интернет страница 

Фейсбук страница

По фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 

Интернет страница

Фейсбук страница