Контакти

Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства

 

Дирекция "Централно координационно звено", Министерски съвет

Иван Иванов, Директор

Тел.(+359 2) 940 20 59

E-mail: i.ivanov@government.bg

 

Сертифициращ орган, Министерство на финансите

Дирекция "Национален фонд"

Детелина Караенева, Директор

Тел. (+359 2) 9859 2782; 9859 2790

E-mail: natfund@minfin.bg

 

Одитен орган

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

Людмила Рангелова - Петрова, Изпълнителен директор 

Тел: (+359 2) 9859 5200

E-mail: aeuf@minfin.bg

 

Министерство на иновациите и растежа

www.mig.government.bg

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" 2007 - 2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г.

www.opic.bg

Илияна Илиева, Главен директор и Ръководител на Управляващия орган

тел: (+359 2) 93 29 220

e-mail: i.ilieva@mi.government.bg

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg

Ангелина Тодорова-Бонева - Заместник-министър на РРБ и Ръководител на УО на ОПРР

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Ася Станкова, Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, МРРБ

тел: (+359 2) 9405 439

E-mail: oprd@mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

 

Министерство на труда и социалната политика

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”

www.esf.bg

Цветан Спасов, Ръководител на Управляващия орган. Главен директор

Анна Николова, Заместник главен директор

Наталия Анастасова, Заместник главен директор

1000 София
ул. „Триадица” № 2, ет. 4
Тел: +359 2 8119 600
Тел: +359 2 9329 510
Е-mail: efipp@mlsp.government.bg

 

Министерство на транспорта и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

www.optransport.bg

Мартин Георгиев, директор на дирекция "Координация на програми и проекти", ръководител на Управляващия орган

Тел. (+359 2) 9409 421

E-mail: mgeorgiev@mtitc.government.bg

 

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Главна дирекция „Оперативна програма околната среда" - Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда"

ope.moew.government.bg

Тел.(+359 2) 988 48 20

Галина Симеонова, и.д. Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда" 

E-mail: galina.simeonova@moew.government.bg 

 

Министерски съвет

Дирекция „Добро управление" - Управляващ орган на Оперативните програми „Административен капацитет", „Техническа помощ" и „Добро управление"

Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление" и Ръководител на Управляващия орган на Оперативни програми "Добро управление", "Техническа помощ" и "Административен капацитет"

Тел. (+359 2) 940 3625

E-mail: i.parvanova@government.bg

 

Министерство на земеделието

www.mzh.government.bg

Георги Събев, заместник-министър на земеделието, ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и ръководител на Управляващия орган на "Програмата за морско дело и рибарство" 2014-2020 г.

Тел: (+359 2) 98511 222

E-mail: GSabev@mzh.government.bg

 

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

Елена Иванова, Директор

Тел: (+359 2) 98511 354

E-mail: EAIvanova@mzh.government.bg

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на "Програмата за морско дело и рибарство" 2014-2020 г.

pmdr@mzh.government.bg

Стoян Котов, Директор

Тел: (+359 2) 985 11 150

E-mail: skotov@mzh.government.bg

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

„Дирекция „Структурни фондове по рибарство" - Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство"

http://oprsr.government.bg/

Дирекция „Структурни фондове по рибарство"

Евгения Черкезова, и.д. Директор

Тел: (+359 2) 805 16 50

E-mail: oprsr@iara.government.bg  

 

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Тел: (+359 2) 46 76 101

Е-mail: infosf@mon.bg

 

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Международни проекти“ – Отговорен орган по фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Мая Петкова: директор на дирекция „Международни проекти“, ръководител на Отговорния орган

Тел: (+3592) 9827412

Е-mail: dmp@mvr.bg