Индикативни годишни работни програми

Изменена индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Изменена Индикативна годишна работна програма за 2024 г., съгласувана в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведена в периода 1 – 15 април 2024 г.“

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и на заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведено на 16 ноември 2023 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува съгласуваната от Комитета за наблюдение на ПО Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

За осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 година (ИГРП).

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г. проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по ПТС за 2024 г. е публикуван за обсъждане.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПТС за 2024г. могат да бъдат изпращани в срок до 20.11.2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува одобрената от Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2024 г. Коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 23 октомври 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2023 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведена в периода 21 август – 11 септември 2023 г.

Управляващият орган на ОПОС публикува изменение на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г., съгласувано от Комитета за наблюдение на програмата чрез писмена процедура за вземане на решение, проведена в периода 18 август – 11 септември 2023 г. Изменението е свързано с осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез Инструмента „Подкрепа за достъпна енергия“ – SAFE.