Индикативни годишни работни програми

Одобрена 2017 г.; изменена на 30.01.2018 г.; изменена на 17.05.2018 г.; изменена на 07.09.2017 г.; изменена на 12.11.2018 г.;

Одобрена на 22.11.2017 г.; първо изменение, одобрено на 12.04.2018 г.; второ изменение, одобрено на 16.05.2018 г.; трето изменение, одобрено на 16.11.2018 г.