Одобрена е Индикативната годишна работна програма за 2021 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Файлови документи