Програмата

Безспорно науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие. Затова и през програмния период 2014 – 2020 г. в България се изпълнява изцяло нова оперативна програма, в която именно те са основният акцент.
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е с общ бюджет от 1.37 млрд.лв. (европейско и национално финансиране).