Новини

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“.
Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 17.05.2019 г.

С Договор BG05M2OP001-2.011-0001 от 28 февруари 2019 г. между УО на ОП НОИР и Министерство на образованието и науката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“. Бюджетът на стойност 127 759 359,94 лв. е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от бенефициента МОН е 30 месеца.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към Министерство на образованието и науката за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образование за утрешния ден“.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в третата работна среща на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и бенефициентите по процедури за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност.

Със Заповед на Ръководителя на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. са утвърдени изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Актуализираните Указания публикувани на интернет страницата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигенте растеж“ и могат да бъдат изтеглени от тук.  

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев и представители на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК се срещнаха с ръководството на Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ), която участва в проект „Ученически практики“ – Фаза 1.

Карина Ангелиева: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е ключов инструмент за реализиране на политиките в секторите наука и образование

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В своето приветствие тя подчерта ролята на програмата като ключов инструмент за реализиране на приоритетите в секторите наука и образование.

Успехът при изграждането на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност ще се базира на партньорството между бенефициентите и Управляващия орган.

На 27 ноември 2018 г., вторник, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) организира работна среща с екипите за управление на проекти по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. Целта на месечните срещи е да се подпомогнат бенефициентите за осигуряване на доброто управление на проектите, за да се минимизира риска от грешки, което би довело до финансови корекции.