Новини

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО.

Европейската комисия одобри с решение № C(2023) 5591 от 11 август 2023 г. версия 6.0 (Пето изменение) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

С направеното изменение се разширява обхватът на дейностите по Приоритетна ос 5 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи, с оглед преодоляване на последиците, свързани с COVID19, войната в Украйна и други кризи, които въздействат пряко или косвено на училищното образование.

Обявена е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетна линия BG05SFPR001-4.001 „Техническа помощ“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО). Кандидат и съответно Конкретен бенефициент е Изпълнителна агенция „Програма за образование“, в качеството й на Управляващ орган на ПО.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2023 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува актуализирана и утвърдена от ръководителя на Управляващия орган Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. отвори за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“. По процедурата може да се кандидатства с концепции за ИТИ, предвиждащи финансиране от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 8 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува актуализирана и одобрена от Комитета за наблюдение на ПО Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) е удължен срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Основната цел на процедурата е да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.