Новини

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“.

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели на процедурата са:

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“.

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.003  „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие  с оглед по-успешна социална реализация.

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 - 2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.002 „От висше образование към заетост“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.

Специфичните цели са:

На 21 февруари 2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. проведе информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“. Събитието се  проведе онлайн, в платформата Zoom. В него се включиха 561 представители на училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и други заинтересовани страни. Пред участниците бяха представени условията за кандидатстване по процедурата.

На 20 февруари 2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. проведе информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“. Събитието се проведе онлайн, в платформата Zoom. В него се включиха 216 представители на висши училища, научни организации и други заинтересовани страни. Пред участниците бяха представени условията за кандидатстване по процедурата.

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели на процедурата са:

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 - 2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува съгласуваната от Комитета за наблюдение на ПО, Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE“ и Приоритетна ос 7 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE (REACT EU)“ на програмата.