Новини

В периода 09.03.2020 г. – 30.03.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на Тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование” за програмен период 2021-2027 г. На проведената писмена процедура, тематичната работна група одобри първи проект на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г., и даде мандат на председателя на работната група за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия.

Уважаеми бенефициенти,

Основна цел на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е да подпомага българското образование и българските образователни институции. Затова в настоящата извънредна ситуация продължаваме да подкрепяме усилията на учители, ученици, родители, възпитатели, директори, педагогически специалисти, медиатори, университетски преподаватели и др. с цел оптимално провеждане на образователен процес в условията на засилени противоепидемични мерки.

Във връзка с разрастващата се в световен мащаб пандемия от COVID-19 и решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. (обн., ДВ, извънреден брой 22 от 13.03.2020 г.), както и неотложните мерки за организиране на учебния процес в училищата и детските градини в страната Ви уведомяваме, че със Заповед №  РД09-53 от 16.03.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 20 февруари 2020 г. местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Във връзка с предвидените процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“.

В срок до 24.02.2020 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg 

Договор за финансиране на проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ беше подписан на 03.02.2020 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 24 425 618,58 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от 31.10.2023 г.

Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 109 от 9 януари 2020 г. версия 3.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационни дни по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Договор за финансиране на проект „Студентски практики - Фаза 2“ е подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 46 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“.