Новини

На 15 май 2020 г. МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с цел подпомагане борбата с COVID-19. ОПНОИР ще мобилизира 30 946 149 лв. европейски и национални средства, за целенасочени социално-икономически мерки, за справяне със създалата се епидемична обстановка, уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика.

Във връзка с решение на Народното събрание за удължаване срока на извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 април 2020 г. до 13 май 2020 г. (обн., ДВ, извънреден брой 33 от 07.04.2020 г.) и при спазване на противоепидемичните мерките в страната Ви уведомяваме, че със Заповед №  РД 09-91 от 05.05.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На  28 април 2020 г. местна инициативна група Радомир - Земен публикува на своята интернет страница http://www.migradomir.org/ съобщение за удължаване втори краен срок на процедура 3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

На  27 април 2020 г. местна инициативна група ЛОМ публикува на своята интернет страница http://miglom.org/procedures/proc_2020_02_19_m7.php съобщение за удължаване втори краен срок на процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

На 30 април 2020 г. МИГ Луковит-Роман с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“.

В периода 09.03.2020 г. – 30.03.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на Тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование” за програмен период 2021-2027 г. На проведената писмена процедура, тематичната работна група одобри първи проект на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г., и даде мандат на председателя на работната група за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия.

Уважаеми бенефициенти,

Основна цел на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е да подпомага българското образование и българските образователни институции. Затова в настоящата извънредна ситуация продължаваме да подкрепяме усилията на учители, ученици, родители, възпитатели, директори, педагогически специалисти, медиатори, университетски преподаватели и др. с цел оптимално провеждане на образователен процес в условията на засилени противоепидемични мерки.

Във връзка с разрастващата се в световен мащаб пандемия от COVID-19 и решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. (обн., ДВ, извънреден брой 22 от 13.03.2020 г.), както и неотложните мерки за организиране на учебния процес в училищата и детските градини в страната Ви уведомяваме, че със Заповед №  РД09-53 от 16.03.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 20 февруари 2020 г. местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.