Новини

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) е удължен срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Основната цел на процедурата е да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.

Сградата на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив, която е изградена по „Проект ПлантаСИСТ: Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, получи наградата „Сграда на годината 2022“ в категория „Социална инфраструктура - култура, наука и образование“.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР, Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

  1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г., Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 26 октомври 2022 г.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 организира на 29 ноември 2022 г. регионална среща „От наука към иновации“, насочена към Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса от Югоизточния район за планиране.

Събитието има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ ще посрещне Деня на народните будители като Управляващ орган на две действащи програми, финансирани със средства от ЕС: „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване първата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.