Новини

На 20 октомври 2020 г. програма „Образование“ 2021-2027 беше официално изпратена през електронната система SFC за провеждане на втори кръг на неформално съгласуване от службите на Европейската комисия. Програмата беше разработена в периода 29 октомври 2019 г. – 19 октомври 2020 г.

На 2 октомври 2020 г. Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни публикува на своята интернет страница http://www.mig-struma.eu/ обява за удължаване на крайния срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M20P001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ до 30.10.2020 г.

На 1 октомври 2020 г. чрез платформата ZOOM се проведе он-лайн дискусионна среща в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г. – м. септември 2020 г. На срещата беше представена версия 1.0 на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г., която ТРГ разглежда по време на писмената процедура, както и получените становища в рамките на приключилия на 29 октомври първия етап на процедурата.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2021 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ОПНОИР за 2021 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg , не по-късно от 21 октомври 2020 г.

На 30 септември 2020 г. сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обяви процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 29 септември 2020 г. МИГ Луковит – Роман обявява втори срок на кандидатстване до 17 часа на 30 октомври 2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“.

С известие от 17 септември 2020 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2019 г.

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) проведе на 16.09.2020 г. разяснителна кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom.

Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 5902 от 25 август 2020 г. версия 4.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Управляващият орган на ОПНОИР публикува разяснения по постъпили въпроси към 04 септември 2020 г. по отворена за кандидатстване процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“. Разясненията ще намерите на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg, в рубрика „Въпроси и отговори“ в раздел „Процедури", както и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.