Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и във връзка с чл. 5 от ПМС № 162/05.07.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по интегрирана процедура между Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (водеща програма) BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001- 3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Договор за финансиране на проект ,,Подкрепа за приобщаващо образование“ беше подписан на 27.11.2020 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 31 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца - до 27.11.2023 г.

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОПНОИР) е увеличен бюджетът на процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ и е удължен срокът за кандидатстване по процедурата.

На 04.11.2020 г. Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) проведе втори информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие във втори информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На 20 октомври 2020 г. програма „Образование“ 2021-2027 беше официално изпратена през електронната система SFC за провеждане на втори кръг на неформално съгласуване от службите на Европейската комисия. Програмата беше разработена в периода 29 октомври 2019 г. – 19 октомври 2020 г.