Новини

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОПНОИР) е увеличен бюджетът на процедура BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ и е удължен срокът за кандидатстване по процедурата.

Във връзка с епидемичната обстановка породена от COVID-19 и възникнали непредвидени обстоятелства, информираме, че планираното обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. за 18 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч., за което публикувахме покана за участие на 23.02.2021 г., се отменя.

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) на 23.02.2021 г. проведе втори информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2“. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom с участието на 90 лица, представители на заинтересовани страни като училища, неправителствени организации, РУО, АЗ, АСП, общини, др.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0).

Договор за финансиране на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ беше подписан на 12.02.2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 109 562 541,93 лв. е осигурен по Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на ОПНОИР, финансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие във втори информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Правителството одобри четвърто изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в отговор на пандемията от COVID-19 като се закупят допълнителни устройства за поне 10% от учителите и учениците, които да се ползват оптимално в учебния процес, и се осигурят условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ публикува доклада с резултатите и препоръките на Съвместния изследователски център (JRC) за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) на 20.01.2021 г. проведе информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom. Фокусът на срещата бе насочен върху подготовката на проектни предложения по конкретната процедура и нейната специфика.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.