Новини

Договор за финансиране на проект „Ученически практики - 2“ беше подписан на 19.08.2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 10 553 013 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

От 17 август 2021 г. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се преименува на Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Промяната е направена с Постановление на Министерския съвет № 274 от 09.08.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (обн. ДВ брой 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.). Тя е обусловена от дейностите по подготовката на програмен период 2021-2027 г.

Над 100 участници се включиха в общественото обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г., проведено онлайн на 28 юли 2021 г. На срещата беше представен и дискутиран проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г., изготвен от Тематичната работна група за разработване на програмата, в който са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпращането му за неформални консултации с тях.

С известие от 12 юли 2021 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0).

Първият договор по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ беше подписан на 5 юли 2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Химикотехнологичния и металургичен университет. Проектът „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“ е с бюджет 1 629 276 лв. Средствата са осигурени по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Европейската комисия одобри с Решение № C(2021) 3393 final от 07.05.2021 г. версия 5.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР). Промяната е свързана с увеличаване бюджета на програмата с определения за ОПНОИР финансов ресурс за 2021 г. по линия на REACT-EU, с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в отговор на пандемията от COVID-19.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики-2“.

Финансовият ресурс по процедурата е в размер на 10 553 013,81 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОПНОИР) е увеличен бюджетът на процедура BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ и е удължен срокът за кандидатстване по процедурата.

Във връзка с епидемичната обстановка породена от COVID-19 и възникнали непредвидени обстоятелства, информираме, че планираното обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. за 18 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч., за което публикувахме покана за участие на 23.02.2021 г., се отменя.