Управляващ орган

Управляващият орган на програмата е Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Кирил Гератлиев
Изпълнителен директор

e-mail: k.geratliev@mon.bg
тел.: 02 4676 101

Станислава Илиева
главен секретар

e-mail: silieva@mon.bg
02 4676 202

Адрес: 1113 София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1