Комитет за наблюдение

Комитетът за наблюдение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. (ПО) е създаден на основание Закона за администрацията и Постановление № 302 на Министерски съвет от 29 септември 2022 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.