Оценки

FINAL EVALUATION REPORT under the thematic strands "Effectiveness of the operations: Result orientation and level of achievement of the specific objectives under Investment Priority 9i and 9ii under Priority Axis 3 of the Programme” "Efficiency of the operations: Achieving an optimal ratio between inputs and outputs (output indicators) and adequacy of the simplified cost reporting methodologies applied” “Impact evaluation”
ФИНАЛНА ОЦЕНКА по тематични направления: „Ефективност на операциите: Ориентираност към резултати и степен на постигане на специфичните цели по инвестиционен приоритет 9i и 9ii по Приоритетна ос 3 на Програмата“, „Ефикасност на операциите: Реализиране на оптимално съотношение между вложените ресурси и постигнатите продукти (индикатори за изпълнение) и адекватност на прилаганите методологии за опростено отчитане на разходите“ и „Оценка на въздействието“