Одитен орган

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите е определена за Одитен орган за програмите, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Одитният орган е структура, която е функционално независима от Управляващия орган и Сертифициращия орган, и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол.

Контакти на ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“:

1000 София, България