Препоръки от партньорска проверка по програмата Interreg Европа относно политиките и дейностите за трансфер на знания и технологии и използване на научноизследователската инфраструктура от ЦК и ЦВП, финансирани по ОПНОИР