Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
ИГРП за 2020 г. (изменена) 716.57 KB