Индикативни годишни работни програми

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

След решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 7 май 2020 г., Управляващият орган публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Актуализирана е ИГРП по ОПРР за 2020 г.

Публикувана е актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Коментари и предложения по проекта на изменение на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. (ОПРР) изготви проект на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 година. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2020 г. на ОПРР могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.