Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. – юли 2022 г.

На основание чл. 26, ал. 10 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ публикува изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.