Приключили и прекратени процедури

Целта на процедурата е актуализиране на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ) 2020-2030 г. Програмата се разработва по силата на член 6 от Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284), а по силата на параграф 3 от същия член програми за контрол на замърсяването на въздуха се актуализират най-малко веднъж на четири години. НПКЗВ 2020-2030 г.