Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда"

Управляващ орган на ОПОС

факс: (+359 2) 988 48 20
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000
ope@moew.government.bg

Валерия Калчева -  Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда" и Ръководител на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

E-mail: vkalcheva@moew.government.bg