ИГРП

Управляващият орган на програмата публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на 5 юни 2024 г.

Управляващият орган на програмата публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на неговото пето заседание, проведено на 12.03.2024 г.

Управляващият орган публикува Индикативна годишна работна програма за 2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на 20.11.2023 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 от ПМС № 23/2023 г. за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган на програмата публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за 2024 г. Коментари може да се изпращат в срок до 22 октомври 2023 г. (неделя) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Управляващият орган на програмата публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС), съгласувана от Комитета за наблюдение на ПОС чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 07.07. - 03.08.2023 г.

Управляващият орган на програмата публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС), съгласувана от Комитета за наблюдение на ПОС чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 15.06. - 07.07.2023 г.

 

 

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) публикува актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., утвърдена на 28 април 2023 г.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на второ заседание, проведено на 17 март 2023 г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на първото му заседание, проведено на 2 декември 2022 г.

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.