Резюмета на проекти

Настоящата информация се публикува във връзка с изискванията на Раздел 3.2.7, параграф 104 от Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г. (2014/C 200/01)

1. Мярката за помощ е за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с използване на RDF по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ и е със следните параметри: