Интегриран воден проект за област Бургас

Наименование на процедура: Изграждане на ВиК инфраструктура

Наименование на проекта/информацията: "Интегриран воден проект за област Бургас"

Обща стойност на инвестицията: 459 330 577.88 лв.

Кратко описание на проекта/информацията

„Интегриран воден проект за област Бургас“ е подготвен с цел изграждане на инфраструктура, чрез която ще се  постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията. Проектните дейности целят постигане на съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез мерки за изграждане на ВиК инфраструктура. Определянето на конкретните обекти по ВиК системите ще допринесе до постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 година и Директива 91/271 ЕИО от 21 май 1991 година. В резултат на извършените анализи и проучвания, са идентифицирани следните мерки, които да се включат в обхвата на проекта: реконструкция, рехабилитация на съществуващата ВиК структура и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации с над 10 000 екв.ж. – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец, част от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД гр. Бургас. Проектът предвижда реконструкция на 158,296 км водопроводна и 22,147 км канализационна мрежа, както и изграждане на  6,834 км водопроводна и 73,154 км канализационна мрежа. Ще бъде изградена 1 нова ПСОВ и реконструирани 3 други ПСОВ. Предвидена е и реконструкция на 2 бр. ПСПВ. Допълнителният брой еквивалент жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води след проекта, както и общият товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство в следствие на проекта ще бъде 324 566 е.ж. Жителите с подобрено водоснабдяване ще бъдат 279 011. Обхватът на инвестициите по агломерации е описан в допълнителен документ "Описание на проекта" в т.12 от настоящия формуляр.

Дата на стартиране 02.07.2020

Дата на приключване 31.05.2024