Актуално

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.003 „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

Изложбата може да се види до 26 октомври 2023 г.

„Обитателите“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се завърнаха в София след като обиколиха 6 града в България, представяйки успешните проекти на Програмата.

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 28 и 61 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.001 „Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на програмата. Конкретен бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи.

Арт-проектът „Обитателите: в търсене на по-добра среда“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) гостува с изложба в Стара Загора и разказва за успешните екологични проекти в областта.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ приключи успешно всички 15 дейности по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изпълнена е целта, свързана с подобряване на състоянието на природни местообитания и животински видове в защитените зони от мрежата „Натура 2000“:  

Във връзка с доклад от осми системен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС) на декларираните и сертифицирани разходи през осма счетоводна година (1.07.2021 г. - 30.06.2022 г.), с писмо с изх. 04-15-3/7.02.2023 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да представи План за действие, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата и за девета счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

ОПОС 2014-2020 г. финансира разширението на националната предупредителна система

Над 650 000 души в 96 общини в България ще бъдат с повишено ниво на защита поради навременно оповестяване и създаване на възможност за адекватна реакция при случаи на наводнения, свлачища, пожари и други бедствия. Това става възможно с разширението на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО), финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. За целта ще бъдат доизградени общински центрове на териториите на 14 области: Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Ст. Загора и Ямбол.

3 300 екв.ж. се присъединяват към мрежата на Столична община

С церемония „първа копка“ днес започнаха строителните дейности по полагане на нова канализация на кв. „Драгалевци“ в София. Ще се изградят близо 18 км улична канализация, като се осигурява възможност на гражданите – собственици или ползватели на урегулирани поземлени имоти, да се присъединят към новоизградената мрежа. По този начин канализационната система на София ще обхване още над 3 300 екв. ж. Ще бъдат изградени и 16 км дъждовна канализация.

През 2023 г. към услугата „пречистване на отпадъчните води“ ще се присъединят близо 18 000 души от агломерациите Перник и Радомир. По този начин 99,4 % от Перник и 99,6 % от Радомир ще бъдат свързани към пречиствателната станция в Батановци, обслужваща двата града. Подобрението на ВиК инфраструктурата става по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Чрез изпълнението му поетапно се реализират различни дейности, чрез които хората в Перник и Радомир ще имат по-качествена ВиК услуга, а показателите на околната среда ще се подобряват.