Актуално

Общината се стреми към повишаване на общественото съзнание и намаляване на депонираните отпадъци

Три чешми за питейна вода ще заработят отново в Градския и Младежкия парк на гр. Павликени. Наличието на безплатна прясна вода за отдъхващите хора ще предотврати купуването на бутилирана и образуването на пластмасови отпадъци, надяват се от община Павликени. Възстановяването на чешмите е една от дейностите по проект „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци“, изпълняван от общината. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

20 пункта във вододайни зони на територията на цялата страна бяха модернизирини и рехабилитирани по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и реализиран от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Основната му цел е до хората да достига безопасна и чиста вода за пиене.

Община Хисаря приключи успешно проект за над 3,3 млн. лв. за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, обществени паркове и градини. Населението което ще се обслужва от инсталацията за компостиране е 10 305 човека.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ взе решение да бъдат подпомогнати бежанците от Украйна в България. На своето 17-то заседание, проведено на 28.07.2022 г., членовете на обществения мониторингов комитет гласуваха методология и критерии за оценка на проектно предложение по процедура „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. Дейностите по процедурата са свързани с осигуряване на нощувка, закуска и обяд за хората от Украйна.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ взе решение да бъдат подпомогнати бежанците от Украйна в България. На своето 17-то заседание, проведено на 28.07.2022 г., членовете на обществения мониторингов комитет гласуваха методология и критерии за оценка на проектно предложение по процедура „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. Дейностите по процедурата са свързани с осигуряване на нощувка, закуска и обяд за хората от Украйна.

Стратегическият документ ще бъде представен в ЕК за утвърждаване

На 20 юли 2022 г. Министерският съвет одобри новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.). Стратегическият документ за следващите 7 години ще бъде представен в Европейската комисия за утвърждаване. Финансовата рамка на ПОС 2021-2027 г. е 1 531 590 093 евро от ЕС. Общият бюджет на Програмата заедно с националното съфинансиране възлиза на 1 823 206 271 евро (3 565 881 521 лева). „Програма „Околна среда“ е единствената „зелена“ програма, която осигурява възможност с европейски средства да се реализират значими инвестиции за опазване на околната среда.

С официална церемония бе открита рехабилитираната пречиствателна станция край Плевен. Обновяването й е част от проекта за интегриран воден цикъл на общините Плевен и Долна Митрополия. Въведена в експлоатация преди 32 години, сега тя е модернизирана и приведена в съответствие със стандартите на Европейския съюз благодарение на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Към нея ще се включат още четири населени места – Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък. По този начин допълнителни 130 000 екв. ж.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува образец на Справка  за провеждани пазарни консултации и/или външно участие при подготовка на документацията на обществена поръчка/процедура по реда на ПМС 160/2016 г ., същата следва да бъде попълвана и прилагана от бенефициентите при качване на електронно досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, по к

Над 101 000 жители от Сливен и прилежащи населени места ще бъдат с  подобрен достъп до водоснабдяване след изпълнение на целия проект

На официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на обект, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност от над 30 млн. лв. Бенефициент е "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Законосъобразното провеждане на обществени поръчки с предмет строителство или инженеринг

В процеса на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки с предмет: строителство или инеженеринг, проведени по реда на ЗОП или Глава IV от ЗУСЕСИФ, УО на ОПОС и ИА ОСЕС установяват чести отклонения от нормативната уредба при формулиране на критерии за подбор – валидна застраховка „Професионална отговорност“, по отношение на участници обединения.