Новини

Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Екип по проект за теренни проучвания на мрежата „Натура 2000“ в морска среда предлага актуализиране на съществуващи и определяне на нови защитени зони в Черно море. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по изпълнението на проект „Натура 2000 в Черно море“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата” към Министерството на околната среда и водите. По проекта беше привлечен екип от международни експерти с богат опит в морското картиране.

Около 5,3 млрд. лева общо за компенсации на всички небитови потребители е изплатил досега Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Това каза председателят на Фонда Диан Червенкондев по време на заключителното събитие на проект „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез мярка, прилагана от ФСЕС“ (SAFE), което се състоя в Министерството на околната среда и водите.

ОП "Околна среда 2014-2020 г." осигурява ресурс в размер на 283 млн. лв.

На откриващо събитие днес Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) представи информация по проекти за осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия (МСП) чрез т.нар. инструмент SAFE (Supporting Affordable Energy).

Проектът е финансиран по ОП “Околна среда 2014-2020 г.” и обслужва общините Бургас, Несебър и Поморие.

В Бургас заработи новата анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Проектът е на обща стойност 47 млн. лв., от които над 25 млн. лв. са осигурени от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. На церемонията по откриване присъстваха членовете на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. и представители на Европейската комисия. Посещението беше част от официалната програма на двудневния форум, който се проведе в Бургас.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури с общ бюджет над 1 млрд. лв.

Управляващият орган (УО) на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС) проведе Четвърто заседание на Комитета за наблюдение (КН) в Бургас. В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани до края на 2023 г. и за 2024 г. Процедурите са в приоритети “Води”, “Отпадъци”, „Биологично разнообразие“, „Въздух“ и са на обща стойност близо 1,1 млрд. лв.

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Успешно приключи проект „Разработване на План за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Основната цел е подобряване на природозащитното състояние на колониално гнездящите водолюбиви птици (чаплови и ибисови, огърличници, саблеклюни и рибарки) в България чрез определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за тях и колониите им.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 от ПМС № 23/2023 г. за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган на програмата публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за 2024 г. Коментари може да се изпращат в срок до 22 октомври 2023 г. (неделя) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Изложбата може да се види до 26 октомври 2023 г.

„Обитателите“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се завърнаха в София след като обиколиха 6 града в България, представяйки успешните проекти на Програмата.

С официална церемония за полагане на символичната първа копка и пресконференция днес беше даден стартът за изграждане на обект „Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“.

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.