Новини

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ отправи покана за кандидатстване до община Горна Оряховица по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Бюджетът по процедурата е на обща стойност 119 829 872,52 лв.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в сферата на следния сектор: 

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. информира, че срокът за обществено обсъждане на проектите на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2” се удължава до 12.07.2021 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания. В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000. Дейностите, които ще се финансират и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпълнение на мерките, посочени в Приложение № 1 към условията за кандидатстване.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в сферата на следните сектори: 

Във връзка с усилията на настоящото ръководство на Управляващия орган на ОПОС да гарантира успешното приключване на програмен период 2014-2020 г., е извършена проверка, която  констатира, че изплатените средства са с над 15 млн. лева по-малко от предварително заложените. Това забавяне е станало само за по-малко от два месеца (в периода март-април 2021 г.) и води до реален риск във финансовото изпълнение на Програмата.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Симитли.

Проектът е на обща стойност 1 492 696,96 лв. и е финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, представители на фирмата изпълнител на проекта и други официални лица.

На 12 март 2021 г. се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. съобразно разпоредбите на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. съгл. обявление на Единния информационен портал (www.eufunds.bg/bg/opos/node/6722).

Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол. Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. организира консултации и обществено обсъждане по проекта на програма Околна среда 2021-2027 г. (трети вариант) и актуализиран Доклад за екологична оценка на програмата с всички приложения към него.