Новини

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. публикува Съобщение, съгл. чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата, за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по изготвения доклад за ЕО.

Пълната информация може да намерите тук:

 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в откриване на нов тренировъчен център и полигон за реакция при наводнения в София. Проектът е финансиран по Оперативна програма околна среда 2014-2020 г. и е на стойност над 39 млн. лв. Той предвижда изграждането на 6 обучителни центъра в страната, където ученици, възрастни хора и доброволци ще получат знания за реакция при наводнения. С изпълнението му се цели да бъде постигнато намаляване на броя на районите със значителен потенциален риск от наводнения от 116 на 69.

Компостираща  инсталация за разделно събиране и преработване на зелени и биоразградими отпадъци бе открита днес в Монтана. Новоизграденото съоръжение ще намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общината. Проектът допринася съществено за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в компост.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.031 – „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“.

Актуализирани контролни листове за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." публикува актуализирани контролни листове за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки.

Днес в гр. Айтос се състоя церемония по откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ). Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общата стойност на инвестицията е близо 18,3 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 13,5 млн. лв.

В изпълнение на чл. 19а от Наредбата за ЕО (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. публикува за консултации с компетентните органи, специализираните ведомства и заинтересованата общественост Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Екологичната оценка на програма „Околна среда“ 2021-2027.

МОСВ спря дейностите по проект “Устойчиво управление на Национален парк “Рила” II-ра фаза“, a Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ ще извърши извънредни проверки на изпълнението му.

На ръководството на Национален парк „Рила“ e указано да преустанови всички строително-монтажни дейности в изпълнение на проекта до приключване на проверките на място.

На 26.06.2020 г.  е сключено трето допълнително споразумение към финансово споразумение между Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Същото предоставя възможност за финансиране на проекти за постигане на целите на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС чрез прилагане на финансов инструмент – предоставяне на заеми.

Съгласно актуализираната Инвестиционна стратегия и условията на оперативната програма допустимите крайни получатели са юридически лица със стопанска цел, общини и юридически лица с нестопанска цел.