Новини

ОПОС проведе Годишно информационно събитие в Световния ден на околната среда

В Световния ден на околната среда Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) даде официален старт на изложбите от арт-проекта „Обитателите: в търсене на по-добра среда“, чрез който тази година Програмата по атрактивен начин представя успешните си проекти.

Управляващият орган на Програма „Околна среда “ 2021-2027 публикува проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ и пакет приложими документи към тях по процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции“ на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“.

Комитетът за наблюдение одобри Годишния доклад за изпълнение за 2022 г. на ОПОС 2014-2020 г. и предложение за изменение на Програмата

На проведеното Трето заседание на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. Ръководителят на Управляващия орган Галина Симеонова представи Годишния доклад за 2022 г. за изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. и запозна членовете на Комитета с финансовия и физически напредък по програмата. В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” към 2022 г. са сключени 381 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на средствата над 3,73 млрд. лв., което представлява 111% от бюджета на програмата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС 2014-2020 г.

С официална церемония беше отбелязанo приключване на строителните дейности, свързани с реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Сливен. Дейността е част от мащабния проект за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации, попадащи в обхвата на обособената територия  на ВиК-Сливен ООД.

Министерството на околната среда и водите отвори мярката за подмяна на старите топлоуреди на дърва и въглища с нови екологични. Това съобщи на пресконференция днес министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и обяви началото на процедурата „За по-чист въздух“. Тя е финансирана с 610 млн. лв. по Програма „Околна среда“ (ПОС) за периода 2021-2027 г. и е насочена към 21 общини* с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ).

На форума присъстваха представители на областните и общинските администрации от Североизточен район за планиране, областни управители и кметове на общини от района

 

Управляващият орган (УО) на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) проведе информационна среща за представяне на приоритетите и възможностите за финансиране за новия програмен период.

Срещата се състоя на 19.04.2023 г. в гр. Шумен. В нея присъстваха представители на областните и общински администрации от Североизточен район за планиране, бластните управители и кметове на общини от района, представители на ВиК оператори.

Във връзка с доклад от осми системен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС) на декларираните и сертифицирани разходи през осма счетоводна година (1.07.2021 г. - 30.06.2022 г.), с писмо с изх. 04-15-3/7.02.2023 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да представи План за действие, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата и за девета счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури с общ бюджет близо 290 млн. лв.

Вторият комитет за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. одобри  методики и критерии за оценка по процедури, които ще бъдат обявени през 2023 г. в приоритети „Отпадъци“ , „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата”. Общият бюджет е почти 290 млн. лв., насочени към значими теми като управление на отпадъците, подобряване на природозащитни състояния на приоритетни местообитания, обезпечаването на капацитета за борба с горски пожари.

ОПОС 2014-2020 г. инвестира в екологичен градски транспорт в столицата и страната

На церемония днес бяха представени новите електрически трамваи за модернизиране на градския транспорт в София, закупени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

В трамвайната демонстрация се включиха Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства, Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Гост на събитието беше Агнес Монфре, Ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК.