Новини

Започва подмяна на 2,2 км водопровод, захранващ централната градска на Раднево и кв. Гипсово. В момента тръбите са изцяло амортизирани и загубите на вода са големи. Реконструкцията на вътрешната разпределителна мрежа ще се извърши по безизкопна технология, подходяща за полагане на тръби под главни градски пътища, без разрушаване на асфалтовата настилка. Хоризонталният сондаж има ниски нива на шум, прах и вибрации и няма да наруши ежедневния трафик на гражданите на Раднево.

Общинското сметище на Сапарева баня е закрито и рекултивирано със средства по Оперативна програма „Околна среда 20145-2020 г.“. Близо 950 000 лв. са вложени в оформяне на съществуващите отпадъци в стабилно тяло, изграждане на 60 м стоманобетонова подпорна стена, запръстяване и запечатване с 1 метър рекултивационен слой. За улавяне на образувалия се биогаз е изградена газосъбирателна и газоотвеждаща система. Отвеждането на повърхностните атмосферни води от депото се осъществява чрез система от отводнителни канавки.

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка със заявени искания за спиране срока за изпълнение на отделни дейности от проекти, финансирани от ОПОС, с настоящото Ви уведомяваме:

Съгласно условията за изпълнение, неразделна част от всеки един АДБФП/ЗБФП, е допустимо спиране срока за изпълнение на дейности при възникване на определени обстоятелства, при чието отпадане срока за изпълнение се възобновява,  респективно се удължава с периода на спирането, като за този период плащания по АДБФП/ЗБФП не се дължат.

Пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и Нова Загора се обновяват със средства по ОПОС 2014-2020 г. и в началото на 2023 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация. Това заявиха от ВиК -Сливен на пресконференция за представяне на резултатите по изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „ВиК - Сливен“ ООД. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 131 млн. лв.

С официална церемония бе открита рехабилитираната пречиствателна станция край Плевен. Обновяването й е част от проекта за интегриран воден цикъл на общините Плевен и Долна Митрополия. Въведена в експлоатация преди 32 години, сега тя е модернизирана и приведена в съответствие със стандартите на Европейския съюз благодарение на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Към нея ще се включат още четири населени места – Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък. По този начин допълнителни 130 000 екв. ж.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува образец на Справка  за провеждани пазарни консултации и/или външно участие при подготовка на документацията на обществена поръчка/процедура по реда на ПМС 160/2016 г ., същата следва да бъде попълвана и прилагана от бенефициентите при качване на електронно досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, по к

„Надявам се по всички проекти на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ да се работи с високи темпове, да се мобилизират бенефициентите, така че в максимална степен да успеят да изпълнят своите ангажименти“. Това заяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов пред участниците в 16-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. Министърът откри форума и подчерта, че е важно да се направи всичко възможно за компенсиране на забавянията в някои от проектите, за ускоряване на процесите или навременно пренасочване на средства.

Над 101 000 жители от Сливен и прилежащи населени места ще бъдат с  подобрен достъп до водоснабдяване след изпълнение на целия проект

На официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на обект, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност от над 30 млн. лв. Бенефициент е "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Законосъобразното провеждане на обществени поръчки с предмет строителство или инженеринг

В процеса на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки с предмет: строителство или инеженеринг, проведени по реда на ЗОП или Глава IV от ЗУСЕСИФ, УО на ОПОС и ИА ОСЕС установяват чести отклонения от нормативната уредба при формулиране на критерии за подбор – валидна застраховка „Професионална отговорност“, по отношение на участници обединения.