Новини

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. организира консултации и обществено обсъждане по проекта на програма Околна среда 2021-2027 г. (трети вариант) и актуализиран Доклад за екологична оценка на програмата с всички приложения към него. 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров откри днес нови съоръжения за преработка на отпадъци за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Заедно с кмета на Златица инж. Стоян Генов министър Димитров преряза лентата на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на седемте общини.

Днес започна изпълнението на проекта за закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в Гълъбово. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е близо 2,26 млн.лв., от които ОПОС осигурява над 1,9 млн.лв.

С чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. е предоставена възможност за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 – 2020 г., чрез сключване на тристранно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО), министъра на финансите и кмета на общината.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Управляващият орган публикува списък на сключените АДБФП по процедура BG16M1OP002-3.027 "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2".

Днес се състоя церемония по статиране изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е близо 3 млн.лв., от които ОПОС осигурява над 2,5 млн.лв.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров днес участва в първа копка на изпълнението на проект за рекултивация на старото общинско сметище на град Бобов дол. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020“, като общият размер на инвестицията е 878 304 лв. В церемонията участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

Законосъобразност на обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг

В процеса на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг, проведени по реда на ЗОП и глава ІV от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), УО на ОПОС, установява чести отклонения от нормативната уредба при формулиране на критерия за подбор - годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, по отношение на участници-обединения.

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. публикува Съобщение, съгл. чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата, за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по изготвения доклад за ЕО.

Пълната информация може да намерите тук:

 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в откриване на нов тренировъчен център и полигон за реакция при наводнения в София. Проектът е финансиран по Оперативна програма околна среда 2014-2020 г. и е на стойност над 39 млн. лв. Той предвижда изграждането на 6 обучителни центъра в страната, където ученици, възрастни хора и доброволци ще получат знания за реакция при наводнения. С изпълнението му се цели да бъде постигнато намаляване на броя на районите със значителен потенциален риск от наводнения от 116 на 69.