Новини

 

Уважаеми бенефициенти,

С цел оптимизиране на сроковете за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от УО на ОПОС на проведени обществени поръчки и сключени договори с избрани изпълнители, е необходимо да се спазят следните указания:

При качване в ИСУН на относимите документи от проведено възлагане, процедура по реда на ЗОП или сключен договор по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, следва да бъдат попълвани и прилагани следните документи:

Започна изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.

"Стартира най-значимият към момента проект за Средногорието, обединяващ усилията на седем общини в региона", коментира инж. Стоян Генов - кмет на община Златица.

Компостиращата инсталация е предвидена с капацитет 3000 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет 5700 тона годишно, генерирани от териториите на седемте общини.

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." информира бенефициентите по програмата и заинтересованите лица за публикуван Анализ на установените от Одитния орган нередности в областта на обществените поръчки. Анализът отразява резултатите от проверките, извършени през 2018 г. от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) в качеството й на Одитен орган за програмен период 2014-2020 по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Събитието беше обект на изключителен интерес от ангажираните 65 организации, които изпратиха общо 72 свои представители.

На 9 януари се проведе първото заседание на тематичната работна група за разработване на ОПОС 2021-2027 г.

Акцент беше представянето на първи работен вариант на оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.", който ще търпи развитие в рамките на работната група, за да отговори в максимална степен на нуждите в сектора на база и националните и европейски приоритети и разполагаемия финансов ресурс.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и главен комисар Николай Николов днес подписаха договор за надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реакция на рискове от природни бедствия. Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР и се финансира изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Размерът на инвестицията е 20 млн. лв., а срокът за изпълнение на проекта – 48 месеца.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Исмаил и Латиф Расим – председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) „Стамболово–Кърджали 54“.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Хасково Станислав Дечев и управителят на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Йордан Панев подписаха договор за обществен електротранспорт в общината.

Общият размер на инвестицията е 6 млн. лв. ОП „Околна среда“ осигурява 5 млн. лв.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Сливен Стефан Радев и управителят на „Пътнически превози“ ЕООД Енчо Петров подписаха договор за обновяване на обществения градски транспорт в общината.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 13,2 млн. лв. ОПОС осигурява 11 млн. лв.

Европейската комисия одобри изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци. Това е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран по ОП "Околна среда" за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Плевен Георг Спартански и управителят на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД инж. Ангел Несторов подписаха договор за обществен електротранспорт в общината.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 18 млн. лв. ОПОС осигурява 15 млн. лв.