Новини

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Симитли.

Проектът е на обща стойност 1 492 696,96 лв. и е финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, представители на фирмата изпълнител на проекта и други официални лица.

На 12 март 2021 г. се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. съобразно разпоредбите на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. съгл. обявление на Единния информационен портал (www.eufunds.bg/bg/opos/node/6722).

Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол. Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. организира консултации и обществено обсъждане по проекта на програма Околна среда 2021-2027 г. (трети вариант) и актуализиран Доклад за екологична оценка на програмата с всички приложения към него. 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров откри днес нови съоръжения за преработка на отпадъци за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Заедно с кмета на Златица инж. Стоян Генов министър Димитров преряза лентата на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на седемте общини.

Днес започна изпълнението на проекта за закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в Гълъбово. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е близо 2,26 млн.лв., от които ОПОС осигурява над 1,9 млн.лв.

С чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. е предоставена възможност за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 – 2020 г., чрез сключване на тристранно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО), министъра на финансите и кмета на общината.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Управляващият орган публикува списък на сключените АДБФП по процедура BG16M1OP002-3.027 "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2".

Днес се състоя церемония по статиране изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е близо 3 млн.лв., от които ОПОС осигурява над 2,5 млн.лв.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров днес участва в първа копка на изпълнението на проект за рекултивация на старото общинско сметище на град Бобов дол. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020“, като общият размер на инвестицията е 878 304 лв. В церемонията участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.