Оценка и договаряне

Решение за предоставяне на БФП №6/31.01.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, номер на сесия №BG16M1OP002-3.016-S1.

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ И НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-2.009 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ И НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.016 “МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“

 

Решение №259/28.11.2019 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение с регистрационен номер в ИСУН 2020 №BG16M1OP002-3.012-0001 с наименование "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово-Кърджали 54" на кандидат община Кърджали.
Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, номер на сесия BG16M1OP002-3.012-S1.