Оценка и договаряне

Решение №111/ 07.07.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия № BG16M1OP002-2.009-S1 

 

Решение № 79/26.06.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 № BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия №BG16M1OP002-3.020-S1.

Решение №71/18.06.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 BG16M1OP002-3.019 с наименование "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия № BG16M1OP002-3.019-S1.

 

Решение №47/22.04.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение с регистрационен номер в ИСУН 2020 BG16M1OP002-3.008-0001 с наименование "Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ Поморие" на кандидат община Помор

Решение за предоставяне на БФП №6/31.01.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, номер на сесия №BG16M1OP002-3.016-S1.

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ И НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-2.009 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ И НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.016 “МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“

 

Решение №259/28.11.2019 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение с регистрационен номер в ИСУН 2020 №BG16M1OP002-3.012-0001 с наименование "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово-Кърджали 54" на кандидат община Кърджали.
Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, номер на сесия BG16M1OP002-3.012-S1.