Оценка и договаряне

Съгласно договор № Д-34-30/24.02.2022 г.  (рег. № BG16M1OP002-2.009-0064-С01 в ИСУН2020) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0064 „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“ по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 62 600,00 лв.