Оценка и договаряне

Решение №69/20.04.2021 г. на РУО на ОПОС за предоставяне на БФП по процедура № BG16M1OP002-3.021 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”.

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия № BG16M1OP002-3.021-S1.

 

Решение №34/24.02.2021 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 №BG16M1OP002-3.031  "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България-2" по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”

Решение №29/17.02.2021 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 №BG16M1OP002-3.030  "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол" по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” 

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия № BG16M1OP002-3.030-S1.

Решение №15/01.02.2021 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 №BG16M1OP002-3.018 "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа"

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия № BG16M1OP002-3.018-S1.

Решение №14/29.01.2021 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 №BG16M1OP002-3.029 "МИГ Тутракан – Сливо поле",  Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР"

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Управляващият орган публикува списък на сключените АДБФП по процедура BG16M1OP002-3.027 "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2".