Оценка и договаряне

Решение №259/28.11.2019 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение с регистрационен номер в ИСУН 2020 №BG16M1OP002-3.012-0001 с наименование "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово-Кърджали 54" на кандидат община Кърджали.
Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, номер на сесия BG16M1OP002-3.012-S1.