Оценка и договаряне

Във връзка с представените минимални помощи de minimis, в съответствие с  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 2013 г. по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ публикуваме списък на предоставените помощи.

Решение №139/07.08.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“

Решение №111/ 07.07.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия № BG16M1OP002-2.009-S1

Решение № 79/26.06.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 № BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия №BG16M1OP002-3.020-S1.

Решение №71/18.06.2020 г. на УО на ОПОС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с регистрационен номер в ИСУН 2020 BG16M1OP002-3.019 с наименование "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"

Мястото на съхранение на настоящото решение е в електронна форма в ИСУН 2020, модул „Оценителни сесии“, в оценителна сесия № BG16M1OP002-3.019-S1.