Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за директно предоставяне на БФП с № BG16M1OP002-4.003-0011 по отношение на конкретен бенефициент – ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за директно предоставяне на БФП с № BG16M1OP002-4.003-0011 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ по отношение на конкретен бенефициент – ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (Булстат: 000235920).

Със Заповед №РД-ОП-33/ 30.06.2022 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020 г. е прекратена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG16M1OP002-4.003-0011 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, по отношение на конкретния бенефициент - ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ подал проектно предложение с наименование: „Превенция и противодействие на свлачищните процеси в Община Кърджали“ и рег. № BG16M1OP002-4.003-0011 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014 - 2020 г.“.