ПОС 2021-2027

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) публикува актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., утвърдена на 28 април 2023 г.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на второ заседание, проведено на 17 март 2023 г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на първото му заседание, проведено на 2 декември 2022 г.

 

Вътрешни правила за работа на КН на ПОС 2021-2027 г.

Състав на Комитета за наблюдение на Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

ПРИЕТА Е ОБОБЩЕНАТА СПРАВКА ЗА ПОС 2021-2027 г. ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА

На 7 юли 2022 г., в изпълнение на чл. 29, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредбата за ЕО), Управляващият орган (УО) на ОПОС 2014-2020 г. внесе Обобщена справка за ПОС 2021-2027 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № ЕО-3-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите. Справката включва анализ на: