Тематична работна група за ПОС 2021-2027

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в сферата на следния сектор: 

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в сферата на следните сектори: 

В резултат от проведената в периода 19 март – 2 април 2021 г. писмена процедура за отразяване коментарите и бележките на службите на Европейска комисия (ЕК), от представители в Тематичната работна група бяха получени предложения и коментари, които са представени в приложена съгласувателна таблица.

През месец октомври 2020 г. е изпратена втора версия на проекта на програма "Околна среда" 2021-2027 г. за съгласуване със службите на Европейската комисия (ЕК). След получени в края на ноември 2020 г. коментари и бележки, през месец декември 2020 г. са проведени технически консултации с представители на ЕК. По време на срещите са обсъдени последващите действия относно степента на отразяване на коментарите в проекта  на ПОС 2021-2027 г. Във връзка с предстоящо неформално изпращане на трети работен вариант на ПОС за преглед от страна на службите на ЕК през м.

Управляващият орган на програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Програма Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

Управляващият орган на Програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Програма Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност: