Четвърта писмена процедура в рамките на ТРГ

В резултат от проведената в периода 19 март – 2 април 2021 г. писмена процедура за отразяване коментарите и бележките на службите на Европейска комисия (ЕК), от представители в Тематичната работна група бяха получени предложения и коментари, които са представени в приложена съгласувателна таблица.

Информираме Ви, че в резултат от проведената писмена процедура е изготвен протокол, който, съгласно чл. 17, ал. 7 от Вътрешните правила за организацията и дейността на ТРГ, може да намерите тук.

Информираме Ви, че в резултат от проведената писмена процедура е изготвен и четвърти проект на ПОС 2021-2027 г. който може да намерите тук .