Програмата

С Решение № C(2022) 7660 от 21 октомври 2022 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. С изменението й се създава нова приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“. ОПОС ще осигури подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма – подкрепа за осигуряване на нощувка, закуска и топъл обяд. По този начин се допълват националните усилия за подкрепа на лицата от Украйна, получили временна закрила на територията на Р България.

С Решение № C(2022) 6096 от 22 август 2022 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. Осигурява се възможност за финансиране на допълнителни мерки по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, свързани със залесяване и въвеждане на определени лесовъдски практики в и извън защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 19 ноември 2019 г.

С Решение № C(2019) 8408 от 19 ноември 2019 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. Извършените промени са свързани с преразпределяне на резерва за изпълнение и включване на допълнителни допустими дейности в обхвата на приоритетна ос 2 „Отпадъци“.