Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с Решение за изпълнение на ЕК от 21 октомври 2022 г.

С Решение № C(2022) 7660 от 21 октомври 2022 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. С изменението й се създава нова приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“. ОПОС ще осигури подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма – подкрепа за осигуряване на нощувка, закуска и топъл обяд. По този начин се допълват националните усилия за подкрепа на лицата от Украйна, получили временна закрила на територията на Р България.

Прикачен файл Size
OPЕ 2014-2020_Amendment Care BG. 599.42 KB