Документи

в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. публикува Списък на операциите в съответствие с изискванията, посочени в член 49, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Списъкът може да видите тук.

На 27.06.2023 г. Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (УО на ПРР) отвори за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

По тази процедура може да се кандидатства за финансиране от следните приоритети, за които е осигурено финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.):

„РИСК И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“ за финансиране на следните дейности:

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. публикува Ръководство за бенефициенти, които изпълняват административни договори/заповеди за безвъзмездна финансова помощ по програмата.

На 07 октомври 2022 г. Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 беше официално одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение на Комисията № С(2022)7279.

 

Планирани мерки за подкрепа:

  • Приоритет 2 "Отпадъци"

Специфична цел: "Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика"