Оценка и договаряне

Проектът е на стойност 34,8 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Хасково започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Проектът (№ BG16FFPR002-5.001-0005) е на стойност над 34,8 млн. лв. и се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Близо 5000 домакинства в общината ще подменят отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни екологични устройства.

Дейностите са в рамките на процедура „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на ПОС 2021 – 2027 г.

Община Петрич започна проект за рекултивация на клетки № 3 и № 2 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци (РДНИО). Общата стойност на допустимите разходи е над 1,2 млн. лв., като Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на близо 788 000 лв.

Община Димитровград започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект  № BG16FFPR002-5.001-0010). Общата стойност на проекта възлиза на над 16 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

Целта на проекта е да се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Димитровград с източник битовото отопление.

Проектът „Зелена Враца – мисията е възможна!“ се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Враца стартира изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект № BG16FFPR002-5.001-0012). Общата стойност на проекта е над 24 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Печките на твърдо гориво ще бъдат заменени с екологично отопление със средства по Програма „Околна среда“

Община Благоевград започва изпълнението на проект за подобряване качеството на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Стойността на инвестицията е над 21,7 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на въздуха на територията на община Благоевград чрез намаляване емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

Зоопарковете в Плевен, Разград, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Кнежа и Павликени ще бъдат подпомогнати със средства по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) ще подпомогне развитието на зоопарковете в България със средства по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“. Стартират първите седем проекта за развитие на зоопарковете в Плевен, Разград, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Кнежа и Павликени.

Проектите предвиждат изготвяне на необходимите планови документи за функционирането и развитието на съответните зоологически градини.

Подписан е АДБФП № Д-34-10/13.03.2024 г. с бенефициент община Пазарджик за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.001-0002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 48 699 163.01 лв., от които 41 394 288.56 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 7 304 874.45 лв. от държавния бюджет на Република България.

Подписан е АДБФП № Д-34-9/13.03.2024 г. с бенефициент община Асеновград за  предоставяне на БФП за изпълнението на  проект  № BG16FFPR002-5.001-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 27 379 011,13 лв., от които 23 272 159,46 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 4 106 851,67 лв. от държавния бюджет на Република България.

Община Русе ще получи безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за изпълнението на  проект  BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“. Проектът е по процедура  BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програмата.

Общата му стойност е 36,7 млн. лв., от които 31,2 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 5,5 млн. лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на България.