Оценки

Оценка на въздействието на ОПОС 2014-2020 г. и на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигането на специфичните цели по всеки приоритет

РЕЗЮМЕ на Оценка на въздействието на ОПОС 2014-2020 г. и на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигането на специфичните цели по всеки приоритет

В изпълнение на чл. 30., ал. 1 от Наредбата за екологична оценка и на Становище по ЕО № 15-9/2014 г. на министъра на околната среда и водите, Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ изготви Втори по ред доклад по наблюдението и контрола при прилагането на програмата, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на програмата върху околната среда и човешкото здраве за периода 16.06.2018 - 30.06.2021 г.