Резюме на доклад за оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1,2,3,4 и 6