Обществено обсъждане ПОС 2021-2027

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мярка 67 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видовете Главоч (Cottus gobio) и Виюн (Misgurnus fossilis), чрез изпълнение на мярка 69 от НРПД. Мярката предвижда „подсилване“ на локални популации на видовете в естествения им ареал.

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 28 и 61 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 28 и 61 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Документите бяха достъпни и на Единния информационен портал (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/8738), като беше предоставена възможност за внасяне на коментари по текста и съдържанието на програмата в писмен вид посредством официална кореспонденция (в т. ч.

Протокол от общественото обсъждане

Съгласувателна таблица от консултации с обществеността и обществено обсъждане