Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 28 и 61 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на типове природни местообитания във влажни зони и сладководни типове природни местообитания (7140, 7220, 7230), чрез регулиране на достъпа на животни до влажните зони, с цел избягване на еутрофикация и утъпкване на типовете природни местообитания (мярка 28 от НРПД) и  подобряване на природозащитното състояние на сладководни типове природни местообитания (3130, 3150, 3160, 3260) чрез ограничаване на пашата (мярка 61 от НРПД).

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ/Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 1 611 604,00 лв. (един милион шестстотин единадесет хиляди, шестстотин и четири лева), от които:

- за региона в преход (ЮЗРП) – до 483 480,00 лв. (четиристотин осемдесет и три хиляди, четиристотин и осемдесет лв.)

- за по-слабо развитите региони (ЮЦРП, ЮИРП, СИРП, СЦРП, СЗРП) – 1 128 124,00 лв. (един милион сто двадесет и осем хиляди сто двадесет и четири лв.).

Проектът на документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ за процедура „Изпълнение на мерки 28 и 61 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“, включващи „Условия за кандидатстване“, „Условия за изпълнение“ и приложения към тях се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 12.04.2024 г. (петък) на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.