Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000” до 02.05.2024 г.

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мярка 67 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е подобряване природозащитното състояние на пещеролюбиви видове прилепи (1302 Rhinolophus mehelyi, 1306 Rhinolophus blasii, 1307 Myotis blythii,  1310 Miniopterus schreibersii, 1316 Myotis  capaccinii, 1323 Myotis bechsteinii Дългоух, 1324 Myotis myotis), чрез възстановяване на входовете и микроклимата в пещери.

Съгласно „План за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България за периода 2024 – 2033 г.“, утвърден със Заповед № РД-896/10.11.2023 г. на министъра на околната среда и водите, мярката следва да се приложи в следите пещери: 1. Юбилейна, 2. Бачо Киро, 3. Андъка, 4. Магура, 5. Съева дупка, 6. Снежанка, 7. Ягодинска пещера, 8. Дяволско гърло, 9. Ухловица, 10. Деветашката пещера, 11. Венеца, 12. Бисерна, 13. Седларката, 14. Еменската пещера, 15. Леденика, 16. Мандрата, с. Чавдарци, 17. Мандрата, с. Микре, община Угърчин, 18. Гъбарника, с. Красен, 19. Пещери с антропогенен произход в ПП "Златни пясъци", 20. Божите мостове..

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ/ Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 762 773,70 лв.

Проектът на документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ за процедура „Изпълнение на мярка 67 от  Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“, включващи „Условия за кандидатстване“, „Условия за изпълнение“ и приложения към тях се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 02.05.2024 г. (четвъртък) през системата ИСУН 2020, модул Е-кандидатстване, секция „Отворени процедури“/„Обществено обсъждане“.