Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR002-3.010 „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видовете Главоч (Cottus gobio) и Виюн (Misgurnus fossilis), чрез изпълнение на мярка 69 от НРПД. Мярката предвижда „подсилване“ на локални популации на видовете в естествения им ареал.

Допустими кандидати по процедурата са структури на/към Министерство на околната среда и водите (МОСВ)/Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 586 749,00 лв., от които:

- за региона в преход (ЮЗРП) – до 76 277, 37 лв.

- за по-слабо развитите региони (ЮЦРП, ЮИРП, СИРП, СЦРП, СЗРП) – до 510 471, 63 лв.

Проектът на документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ за процедура „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“, включващи „Условия за кандидатстване“, „Условия за изпълнение“ и приложения към тях се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 23.04.2024 г. (вторник) през системата ИСУН, модул Е-Кандидатстване, секция "Отворени процедури"/"Обществено обсъждане".