Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обявява за обществено обсъждане проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г.

подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни, скални и дюнни типове природни местообитания (съгл. Приложение № 3 към условията за кандидатстване) чрез премахване на нетипична храстова и дървесна растителност (мярка 54 от НРПД) и инвазивни чужди видове (мярка 55 от НРПД) и чрез изграждане/поддържане на съоръжения за обществен достъп (мярка 56 от НРПД).

Структури на/към Министерство на околната среда и водите (МОСВ)/Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 4 709 638,64 лв. (четири милиона седемстотин и девет хиляди шестстотин тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки), от които:

- за региона в преход (ЮЗРП) – до 36 613,14 лв. (тридесет и шест хиляди шестстотин и тринадесет лева и четиринадесет стотинки). За ЮЗРП е приложима само мярка 54 от НРПД.

- за по-слабо развитите региони (ЮЦРП, ЮИРП, СИРП, СЦРП, СЗРП) – до 4 673 025,50 лв. лв. (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди и двадесет и пет лева и петдесет стотинки).

Максималният размер на БФП за проект се определя от заложената целева площ по проектното предложение и цената на хектар за изпълнение на съответната мярка съгласно НРПД - до 563,28 лв./ха за м. 54, до 3 911,66 лв./ха за м. 55 и до 4791,78 лв./ха за м. 56. 

Средствата, които сумарно могат да се предоставят в изпълнение на мярка 54 от НРПД, са в размер до 1 971 476,64 лева, в изпълнение на мярка 55 от НРПД – до 821 448,60 лева, а в изпълнение на мярка 56 от НРПД – до 1 916 713,40 лв., като съобразяват ограниченията по НРПД за отделните мерки – лева на хектар.

Проектът на документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ по процедурата, включващи „Условия за кандидатстване“, „Условия за изпълнение“ и приложения към тях се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат до 04.09.2023 г. (понеделник) на електронна поща: programming@moew.government.bg.