Резюме от Оценката на прилагането на ОПОС 2014-2020 чрез подхода ВОМР

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. публикува Резюме от Оценката на прилагането на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС) чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което представя основните изводи и препоръки от проведената оценката.