Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с Решение за изпълнение на Европейската комисия от 4 май 2023 г.

С Решение № C (2023) 3106 от 4 май 2023 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. Актуализирани са целевите стойности на показатели по приоритетна ос 1 „Води“, в изпълнение на член 30 и приложение II (5) от Регламент (ЕС) 1303/2013, с което се позволява преразглеждане на етапните и крайните цели на показателите в обосновани случаи, като например значителна промяна в икономическите условия, екологичните условия и условията на пазара на труда в държавата-член.

Прикачен файл Size
изменение на ОПОС 2014-2020г. 1.91 MB