Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., изменена с решение за изпълнение на ЕК от 25 август 2023 г.

С Решение № C (2023) 5883 от 25 август 2023 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. Предложението за изменение има за цел насочване на освободен финансов ресурс към допустими мерки и бенефициенти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. В съответствие с принципа на партньорство промените са съгласувани и одобрени от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.