Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 19 ноември 2019 г.

С Решение № C(2019) 8408 от 19 ноември 2019 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. Извършените промени са свързани с преразпределяне на резерва за изпълнение и включване на допълнителни допустими дейности в обхвата на приоритетна ос 2 „Отпадъци“.