Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с Решение за изпълнение на ЕК от 22 август 2022 г.

С Решение № C(2022) 6096 от 22 август 2022 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. Осигурява се възможност за финансиране на допълнителни мерки по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, свързани със залесяване и въвеждане на определени лесовъдски практики в и извън защитените зони от мрежата „Натура 2000“. По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ се включват мерки за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво с нов бенефициент дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи.

Прикачен файл Size
OPE 2014-2020 Amendment 2022_BG 558.45 KB