Трета покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в Тематична работна група за разработване на Програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в сферата на следните сектори: 

  • Организации, специализирани в сектор „води“;
  • Организации, специализирани в сектор „кръгова икономика“;
  • Организации, специализирани в сектор „биологично разнообразие“;
  • Организации, специализирани в сектор „изменение на климата и рискове от природни бедствия“;
  • Организации, специализирани в сектор „чистота на атмосферния въздух“.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, ул. „Гладстон” № 67, Главна дирекция оперативна програма „Околна среда“, Министерство на околната среда и водите.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани тук.

Прикачен файл Size
Покана и документи 23.66 KB