Представени минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 2013 г. по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0086-С01/23.02.2022 г.

Съгласно договор № Д-34-29/23.02.2022 г.  (рег. № BG16M1OP002-2.009-0086-С01 в ИСУН2020) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0086 „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район Североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“ по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ на бенефициент „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД се предоставя БФП в размер до 186 000,00 (сто осемдесет и шест хиляди лева) под формата на минимална помощ по смисъла и при спазване условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (обнародван в OB, L 352 от 24.12.2013 г.) по Схема: Процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с Донор  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и Администратор: Министерство на околната среда и водите.