Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 по отношение на конкретен бенефициент – община Родопи

Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по отношение на конкретен бенефициент – община Родопи (Булстат: 000472200)

Със Заповед № РД-ОП-45/11.08.2022 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020г. е прекратена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по отношение на конкретен бенефициент – община Родопи (Булстат: 000472200), подал проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на община Родопи“, регистрирано с №BG16M1OP002-2.005-0013 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“.