Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.016 по отношение на конкретен бенефициент – „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД

Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по отношение на конкретен бенефициент – „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД (ЕИК 204219357)

Със Заповед №РД-ОП-19/15.03.2022 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020г. е прекратена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по отношение на конкретен бенефициент – „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД (ЕИК 204219357), подал проектно предложение „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ АД, Добрич“, регистрирано с №BG16M1OP002-1.016-0014 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“.