Новини

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." информира бенефициентите по програмата и заинтересованите лица за публикуван Анализ на често допускани грешки при изготвяне на документации за обществени поръчки, провеждане на избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на Управляващия орган е да подпомогне бенефициентите, като им обърне внимание върху най-съществените пропуски при избор на изпълнители в рамките на реализираните дейности в изпълнение на проекти по ОПОС.  

Чрез Оперативна програма „Околна среда“ се осигуряват средства от 177 милиона лева, от които над 150 милиона лева от Европейския фонд за регионално развитие,  за надграждане на интегрираната система за управление на отпадъците в София. Проектът беше одобрен от Европейската комисия на 20.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в церемонията по първа копка за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци на общините Враца и Мездра. Заедно с кметовете на Враца Калин Каменов, на Мездра Иван Аспарухов и представителя на строителя Стоян Кисьов той даде началото на изпълнението на проекта.

Започна изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.

"Стартира най-значимият към момента проект за Средногорието, обединяващ усилията на седем общини в региона", коментира инж. Стоян Генов - кмет на община Златица.

Компостиращата инсталация е предвидена с капацитет 3000 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет 5700 тона годишно, генерирани от териториите на седемте общини.

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." информира бенефициентите по програмата и заинтересованите лица за публикуван Анализ на установените от Одитния орган нередности в областта на обществените поръчки. Анализът отразява резултатите от проверките, извършени през 2018 г. от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) в качеството й на Одитен орган за програмен период 2014-2020 по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Събитието беше обект на изключителен интерес от ангажираните 65 организации, които изпратиха общо 72 свои представители.

На 9 януари се проведе първото заседание на тематичната работна група за разработване на ОПОС 2021-2027 г.

Акцент беше представянето на първи работен вариант на оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.", който ще търпи развитие в рамките на работната група, за да отговори в максимална степен на нуждите в сектора на база и националните и европейски приоритети и разполагаемия финансов ресурс.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и главен комисар Николай Николов днес подписаха договор за надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реакция на рискове от природни бедствия. Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР и се финансира изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Размерът на инвестицията е 20 млн. лв., а срокът за изпълнение на проекта – 48 месеца.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Исмаил и Латиф Расим – председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) „Стамболово–Кърджали 54“.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Хасково Станислав Дечев и управителят на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Йордан Панев подписаха договор за обществен електротранспорт в общината.

Общият размер на инвестицията е 6 млн. лв. ОП „Околна среда“ осигурява 5 млн. лв.