Новини

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“ на обща стойност 380 000 лв.

Главният директор на Оперативна програма "Околна среда" Валерия Калчева участва в церемония "Първа копка" за изграждане на компостираща инсталация за преработка на зелени и биоразградими отпадъци на община Монтана.

Проектът е на стойност над 6,1 милиона лева и предвижда изграждане на компостираща инсталация и доставка на нови контейнери за събиране за зелени и биоразградими отпадъци. Капацитетът на съоръжението е за преработка на 6150 тона годишно. То ще бъде разположено на територията на регионалното депо за неопасни отпадъци в местността "Неделище".

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Пловдив инж. Иван Тотев подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът на инвестицията е над 13,8 млн. лв. Министър Димов подписа договор и с кмета на Видин инж. Огнян Ценков за изпълнение на мерки за по-чист въздух. Проектът е за близо 12,5 млн. лв. Средствата по двата проекта са осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и д-р инж. Сава Савов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура. Общият размер на инвестицията е над 131,8 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда (ОПОС)  2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 95,9 млн. лв.

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици". Процедурата е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв.

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“. Процедурата е по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени е 20 млн. лв.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г.,  координирано с мрежата от Областните информационни центрове, съобщава за организирани срещи за разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти (общини, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел) по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на прог

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Ямбол Георги Славов подписаха днес договор за изграждане на компостираща инсталация. По проекта ще се построи съоръжение с капацитет 2 400 тона годишно за преработка на разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци на територията на общината. Инсталацията ще обслужва близо 70 000 жители.

Общият размер на инвестицията е над 3,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 2,5 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и Ангел Престойски, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца днес подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура. На събитието присъства и областният управител на Враца Малина Николова. Общият размер на инвестицията е над 50 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 36,3 млн. лв.

ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура за мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. Обща стойност на предоставената безвъзмездна помощ е 500 млн. лв.

Целта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди чрез адресиране на транспорта като източник на замърсяване.