Новини

Министър Димов и кметът на Благоевград Атанас Камбитов направиха първа копка на изграждането на допълнителна инфраструктура на депото - инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци. Общият размер на инвестицията по проекта е близо 12 млн. лв., от които финансирането по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е близо 9 млн. лв.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) представя 3D мапинг проект, който показва последствията от човешкото въздействие върху околната среда и как с осъзнати действия всеки може да помогне за опазването на природата. Визуалният спектакъл ще се прожектира всеки работен ден в периода 9-20 септември, от 21:15 до 22:00 ч. пред Национална галерия „Квадрат 500”. Инициативата носи посланието „Нямаме план(ета) „Б“, което е продължение на кампанията на ОПОС от края на 2018 г.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за изграждане на водна и канализационна инфраструктура с ВиК дружествата в Перник, Видин и Силистра.

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“ на обща стойност 380 000 лв.

Главният директор на Оперативна програма "Околна среда" Валерия Калчева участва в церемония "Първа копка" за изграждане на компостираща инсталация за преработка на зелени и биоразградими отпадъци на община Монтана.

Проектът е на стойност над 6,1 милиона лева и предвижда изграждане на компостираща инсталация и доставка на нови контейнери за събиране за зелени и биоразградими отпадъци. Капацитетът на съоръжението е за преработка на 6150 тона годишно. То ще бъде разположено на територията на регионалното депо за неопасни отпадъци в местността "Неделище".

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Пловдив инж. Иван Тотев подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът на инвестицията е над 13,8 млн. лв. Министър Димов подписа договор и с кмета на Видин инж. Огнян Ценков за изпълнение на мерки за по-чист въздух. Проектът е за близо 12,5 млн. лв. Средствата по двата проекта са осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и д-р инж. Сава Савов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура. Общият размер на инвестицията е над 131,8 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда (ОПОС)  2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 95,9 млн. лв.

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици". Процедурата е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв.

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“. Процедурата е по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени е 20 млн. лв.